FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sør Bo­lig Grup­pen AS

● Sør Bo­lig Grup­pen AS har fem dat­ter­sel­ska­per, men hus­sal­ge­ne mar­keds­fø­res un­der Sør Bo­lig-nav­net.

● Sel­ska­pet har kon­to­rer i Aren­dal, Kris­tian­sand, Ri­sør og Skien og er i ferd med å etab­le­re seg i Vest­fold.

● 29 år gam­le Re­my Kris­tof­fer Bent­zen Die­de­riks er di­rek­tør i ho­ved­sel­ska­pet. Trond Ei­nar Røn­nin­gen er dag­lig le­der og ad­mi­ni­stra­sjons­sjef.

● Moe Da­len­g­rup­pa fra Ri­sør og Gjer­stad har også ei­er­an­de­ler.

● Die­de­riks etab­ler­te seg først med sel­ska­pet Tøm­rer Re­my Die­de­riks (TRD), som mar­keds­før­te seg som Bo­lig­part­ner Aren­dal. De had­de kon­tor på My­re­ne i Aren­dal.

● I 2011 ble han kom­pan­jong med Røn­ning og star­tet Sør Bo­lig i sam­me lo­ka­ler på My­re­ne. De førs­te åre­ne fort­sat­te de som fran­chis­e­ta­ke­re i Bo­lig­part­ner.

● Sør Bo­lig av­slut­tet sam­ar­bei­det med kje­den og ble helt selv­sten­di­ge i 2014 iføl­ge et in­ter­vju de har gitt til næ­rings­for­enin­gen i Aren­dal.

● Sist til­gjen­ge­li­ge regn­skap er fra 2015. Da om­sat­te kon­ser­net for 179 mil­lio­ner kro­ner og gikk med 22 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.