Me­nings­må­le­re hol­der pus­ten

Me­nings­må­lin­ge­ne ty­der på at det går mot et brak­valg for stats­mi­nis­ter There­sa May, men til­li­ten til po­li­tis­ke må­lin­ger i Stor­bri­tan­nia er sterkt svek­ket.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det bri­tis­ke valg­sys­te­met med en­kelt­manns­kret­ser gjør også at me­nings­må­lin­ge­ne ikke lar seg di­rek­te over­fø­re til an­tall se­ter i par­la­men­tet. Det er der­for svært usik­kert hvor man­ge fle­re par­la­ment­se­ter Mays kon­ser­va­ti­ve par­ti kan reg­ne med å vin­ne i val­get 8. juni.

May har hatt et knapt fler­tall i Par­la­men­tet på 16. Noen me­nings­må­lin­ger ty­der på at hun kan gå ut av val­get med et fler­tall i Par­la­men­tet på over 100 se­ter.

– There­sa May har det størs­te fler­tal­let på må­lin­ge­ne si­den Thatch­er, så etter alle sole­mer­ker kom­mer hun til å gjø­re et godt valg, Men det­te er kom­pli­sert på grunn av det bri­tis­ke valg­sys­te­met, sier Jan Erik Mu­stad, første­lek­tor i bri­tis­ke stu­di­er ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Bri­te­ne har ikke for­holds­talls­valg, slik vi har. Den som får flest stem­mer i en valg­krets, vin­ner se­tet i Par­la­men­tet i det bri­te­ne kal­ler First-past-the-post. Der­for kan et par­ti få for ek­sem­pel 12,6 pro­sent av stem­me­ne, men kun én re­pre­sen­tant i Un­der­hu­set, slik det skjed­de med UKIP un­der for­ri­ge valg. De kon­ser­va­ti­ve med 36,9 pro­sent av stem­me­ne, end­te med rent fler­tall i Un­der­hu­set for­di de vant til­strek­ke­lig med valg­kret­ser. Det er den­ne in­di­vi­du­el­le kam­pen i hver valg­krets, det er vans­ke­lig å fan­ge opp, iføl­ge eks­per­te­ne.

FIKK EN KNEKK

Bri­tis­ke me­nings­må­lin­ger fikk seg en knekk både etter folke­av­stem­nin­gen om brexit og un­der par­la­ments­val­get i 2015. På gjen­nom­snit­tet av me­nings­må­lin­ge­ne før par­la­ments­val­get i 2015 var in­gen par­ti­er i nær­he­ten av å få fler­tall ale­ne. Slik gikk det som kjent ikke. De kon­ser­va­ti­ve ble klart størs­te par­ti med 330 se­ter og kun­ne re­gje­re øy­ri­ket uten støt­te fra noen and­re.

– Etter val­get i 2015 kom det en vold­som kri­tikk mot de bri­tis­ke me­nings­må­lings­in­sti­tut­te­ne. Det ble satt ned en fag­lig kom­mi­sjon som skul­le se nær­me­re på hvor­for me­nings­må­lin­ge­ne slo feil. Det vik­tigs­te kom­mi­sjo­nen kom til var at ut­val­get i må­lin­ge­ne var for lite re­pre­sen­ta­tivt, sier valg­fors­ker Bernt Aar­dal ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Også han pe­ker på at en­kelt­manns­kret­ser kan gjø­re det kre­ven­de å få til et re­pre­sen­ta­tiv utvalg, og at me­nings­må­lin­ge­ne hel­ler ikke tok høy­de for at de geo­gra­fis­ke for­skjel­le­ne i støt­ten til par­ti­ene er an­ner­le­des enn tid­li­ge­re.

SO­LID LE­DEL­SE FOR MAY

– Det ser ut til at me­nings­må­lin­ge­ne bru­ker de sam­me me­to­de­ne som sist. Det gjør at vi som job­ber med bri­tisk po­li­tikk, nå nø­ler mer og set­ter mind­re lit til me­nings­må­lings­in­sti­tut­te­ne. Ting ty­der på at de ikke får med seg det som skjer på gras­rota, sier Jan Erik Mu­stad.

Si­den There­sa May skrev ut ny­valg 18. april april har det kom­met over 30 me­nings­må­lin­ger. Alle spår at There­sa May og hen­nes kon­ser­va­ti­ve par­ti vil gjø­re et svært godt valg 8. juni, og har på det mes­te vist en le­del­se på rundt 20 pro­sent­po­eng over op­po­si­sjons­par­ti­et Labour. Nå har Labour hatt fram­gang i de sis­te må­lin­ge­ne, men det kon­ser­va­ti­ve par­ti­ets le­del­se er li­ke­vel so­lid.

Fort­set­ter de gode må­lin­ge­ne for de kon­ser­va­ti­ve fram mot 8. juni og Labour skul­le vin­ne val­get, er det over og ut for me­nings­må­ler­ne, sier Joe Twyman i YouGov til Bloom­berg News.

– Vi er i en si­tua­sjon vi ikke har vært i tid­li­ge­re. At et par­ti har en 20 pro­sent­po­engs le­del­se i det vi går inn i en valg­kamp har ikke skjedd før, sier Twyman.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

There­sa May er stor­fa­vo­ritt til å vin­ne det bri­tis­ke val­get 8. juni. Her er hun på stemme­jakt vest i London lør­dag sam­men med de kon­ser­va­ti­ves kan­di­dat i Ea­ling Cen­tral and Ac­ton, Joy Mor­rissey.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.