– Kri­gen mot ter­ror hand­ler ikke om re­li­gion

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kri­gen mot ter­ro­ris­me står ikke mel­lom tros­ret­nin­ger, men er en kamp mel­lom det gode og det onde, sier Do­nald Trump i sin tale til mus­lims­ke le­de­re.

– Det­te er ikke et slag mel­lom ulike tros­ret­nin­ger, sek­ter el­ler si­vi­li­sa­sjo­ner, sa Trump å topp­mø­tet i Saudi-ara­bia.

Blant til­hø­rer­ne var le­de­re fra ara­bis­ke og mus­lims­ke land.

– Det­te er en kamp mel­lom bar­ba­ris­ke kri­mi­nel­le som prø­ver å ut­slet­te men­neske­liv, og an­sten­di­ge men­nes­ker fra alle re­li­gio­ner som prø­ver å be­skyt­te dem, sa den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten vi­de­re.

Trump fram­holdt vi­de­re at han har med seg et bud­skap om «venn­skap, håp og kjær­lig­het» fra USA.

FOTO: REUTERS

Do­nald Trump.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.