Nok en dyre­kli­nikk er solgt

Fra før har stor­kje­den Anicu­ra for­synt seg av Sør­lan­dets ve­te­ri­nær­kli­nik­ker. Nå over­tar kon­kur­ren­ten Evi­den­sia lands­de­lens størs­te.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

– At kun­der kan bli skep­tis­ke til ei­er­kon­sen­tra­sjo­nen i bran­sjen, kan jeg skjøn­ne. Men husk at kje­de­dan­nel­se også gir makt til å pres­se inn­kjøps­pri­ser på apo­te­ker­va­rer, ut­styr og fôr. Da blir det enk­le­re å in­ves­te­re og vokse, sier Bjørn To­re An­ders­sen (57).

Ve­te­ri­næ­ren ei­er og dri­ver Kris­tian­sand Dyre­kli­nikk AS i Tor­ri­dals­vei­en på Lund, pluss av­leg­ger­ne i Søg­ne og på Ev­je. Det vil si; han har eid, helt fra opp­start i 1988. Men nå har han solgt til den svens­ke kje­den Evi­den­sia, som iføl­ge egen hjemme­side har 170 kli­nik­ker i Nor­den, Tysk­land og Sveits, 2600 an­sat­te og én mil­lion kon­sul­ta­sjo­ner per år.

STØRST I BRAN­SJEN

Målt etter om­set­ning er Kris­tian­sand Dyre­kli­nikk størst i bran­sjen i egen re­gion. Sør­lan­det Dyre­kli­nikk i Sør­lands­par­ken, som ble solgt til den and­re, sto­re og svensk­ba­ser­te kje­den – Anicu­ra – i 2015, lig­ger på drøye ti mil­lio­ner kro­ner (2015-tall), mot Kris­tian­sand Dyre­kli­nikks 16,5 mill. i 2015 og 17,2 mill. i 2016.

Anicu­ra Grim­stad Dyre­kli­nikk end­te også på drøye ti mil­lio­ner kro­ner i 2015. Sam­me kje­de har kli­nik­ker i Vågs­bygd, Man­dal, Ven­ne­sla og Lil­le­sand.

Og apro­pos om­set­ning: De fritts­tå­en­de Grim Torv Ve­te­ri­nær­hus (se egen om­ta­le) og Tveit Dyre­kli­nikk fikk hen­holds­vis 2,3 mill. og 3,5 mill. i inn­tek­ter i 2015.

LØNN OG KRONESUM

– Hva jeg fikk for ak­sje­ne? Å, det er nok hem­me­lig. Men det er jo en sum av det hele: Jeg be­hol­der lønn og får en kronesum. I til­legg vi­dere­fø­res lei­e­av­ta­le­ne mel­lom kli­nik­ken og ei­en­dom­me­ne jeg selv ei­er i Tor­ri­dals­vei­en og Søg­ne. Jeg skal også fort­set­te som dag­lig le­der og ve­te­ri­nær, men alt i den prak­tis­ke rolle­for­de­lin­gen er ikke helt av­klart ennå, for­tel­ler Bjørn To­re An­ders­sen.

Slik for­kla­rer han egen for­ret­nings­fi­lo­so­fi:

– For å kun­ne dri­ve lønn­somt, må vi ha et vo­lum i bun­nen. I prak­sis be­tyr det hund og katt, frem­for alt hund. Min tan­ke er at de enk­le tin­ge­ne ikke skal kos­te all ver­dens, mens vi må kun­ne ta oss skik­ke­lig be­talt for kom­pli­ser­te for­hold som bein­brudd og kre­ven­de syk­dom­mer. At man­ge hun­der er for­sik­ret i dag, gjør det jo mu­lig. Vi har la­bo­ra­to­rie­ut­styr, Ct-ma­skin og kom­pe­tan­se på å bru­ke den som det har tatt man­ge år å opp­ar­bei­de. Det hjel­per selv­sagt i dia­gnos­ti­se­rin­gen. Så er vi fle­re ve­te­ri­næ­rer og and­re fag­folk her, sier dyr­lege An­ders­sen.

Én ulem­pe ved kje­de­dan­nel­sen har han selv fått føle:

– Kurs­le­ve­ran­dø­re­ne mis­ter kun­der. Jeg har pleid å føl­ge et par fag­li­ge kurs hvert år, men etter hvert er det blitt sånn at de to sto­re kje­de­ne hel­ler flyr inn kurs­hol­de­re til egne an­sat­te. Der­med har mye av grunn­la­get for de kur­se­ne jeg ty­pisk har tatt, falt bort.

VELSTAND OG OPPKJØPSFOND

Til­ba­ke i 2012 brak­te Da­gens Næ­rings­liv en stør­re ar­tik­kel om de svens­ke dyre­kli­nikkje­de­nes frem­vekst. Der ble det kon­sta­tert at vel­stands­ut­vik­lin­gen også in­ne­bæ­rer at folk er vil­li­ge til å bru- ke mer pen­ger på både å for­len­ge sine kjæle­dyrs liv, og å gjø­re de sam­me liv­e­ne mer kom­for­tab­le.

Det ble også opp­lyst at de­ler av ka­pi­ta­len som står bak kje­de­ne, stam­mer fra oppkjøpsfond og pri­va­te equity-fond.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Si­den 1988 har Bjørn To­re An­ders­sen dre­vet ve­te­ri­nær­kli­nikk i Kris­tian­sand, etter hvert også i Søg­ne og på Ev­je. Men nå har han solgt til den svens­ke stor­kje­den Evi­den­sia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.