Av­slap­pet kon­kur­rent

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Grim Torv Ve­te­ri­nær­hus er en av gans­ke få, lo­ka­le ve­te­ri­nær­kli­nik­ker som fort­satt er selv­sten­di­ge. Men den som tror at dag­lig le­der Kata­ri­na Viveca Mar­ga­reth Jy­be Ski­vik fryk­ter for frem­ti­den når nok en kon­kur­rent er blitt kje­de­eid, tar feil.

– Kli­nik­ke­ne som ei­es av de sto­re kje­de­ne er nødt til å set­te opp pri­se­ne til et nivå som gir re­ell ut­gifts­dek­ning, det være seg til løn­nin­ger el­ler ut­styr. Der­med ny­ter vi også godt av at pris­ni­vå­et sti­ger. Ikke minst be­tyr det at mul­ti- kom­pe­ten­te dyre­plei­ere kan få den løn­nen de for­tje­ner – det har de ikke i dag. Dess­uten vil nok en del kun­der hel­ler fore­trek­ke mind­re kli­nik­ker med mer per­son­lig ser­vice. Jo da, kje­de­ne har en for­del på inn­kjøp, men ikke så stor at det blir et pro­blem for oss, sier Ski­vik.

Hun for­tel­ler el­lers at Grim Torv Ve­te­ri­nær­hus har to ve­te­ri­næ­rer, dyre­plei­er og re­sep­sjo­nist, dess­uten to dyre­plei­er­ele­ver i halv stil­ling og til­kal­lings­ord­nin­ger for and­re fag­folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.