Kjæ­re venn­dø­ler

Det er med sorg jeg har fulgt de­bat­ten om ROP bo­li­ger i Ven­ne­sla. Det er i ferd med å skje noe trist og uhel­dig i vår kjæ­re kom­mu­ne.

Faedrelandsvennen - - MENING - GUNNAR JEPPESTØL, Pastor i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla

Språk­bru­ken blir bare har­de­re og har­de­re. Det tris­te her, er at to sva­ke grup­per blir satt opp imot hver­and­re. Rus­av­hen­gi­ge tren­ger gode bo­li­ger og mye om­sorg. Bar­na tren­ger et trygt opp­vekst­mil­jø og sik­ker plass for lek og skole­vei, uten å måt­te føle på frykt og red­sel. Det­te er de to grup­per i vårt sam­funn som mest tren­ger trygg­het og om­sorg.

Men hvor­for be­vil­ger våre folke­valg­te det bes­te og dy­res­te i klas­sen når det gjel­der oss res­surs­ster­ke, som nytt kul­tur­hus og ny svømme­hall til over 200 mil­lio­ner? Det nes­te blir ny kir­ke, som sik­kert også blir flott og fin. Sett fra et ego­is­tisk stå­sted så får vi fri­kir­ke­li­ge vår del av kom­mu­nens øko­no­mis­ke ut­legg gjen­nom lov­på­lagt like­be­hand­ling. Men når det gjel­der våre rus­mis­bru­ke­re som vi er lov­på­lagt å gi bo­lig til, så gir vi de det dår­ligs­te til­bu­det i klas­sen, av de kom­mu­ner vi na­tur­lig kan sam­men­lig­ne oss med.

Det er bare en år­sak til at Ven­ne­sla vil­le ha 24 rus­mis­bru­ke­re i en blokk. Det er øko­no­mi, og bare det. Alt an­net snakk er ure­de­lig snakk. Alle uav­hen­gi­ge fag­in­stan­ser fra­rå­der den­ne sam­lo­ka­li­se­rin­gen, men Kom­mu­nen pres­ser seg vi­de­re og får trum­fet igjen­nom i Hus­ban­ken 16 bo­en­he­ter. Ven­ne­sla kom­mu­ne gikk for­ri­ge år med et over­skudd på over 60 mil­lio­ner kro­ner. Så pen­ger er det nok av, for å kun­ne gjø­re det godt for våre rus­mis­bru­ke­re. Slik at de kan bo i for­skjel­li­ge bo­li­ger av­hen­gig av om de kom­mer fra re­ha­bi­li­te­ring, for­skjel­lig kjønn, dia­gno­ser, kon­flik­ter osv.

Jeg har i man­ge år vært en­ga­sjert i rus­ar­beid, noen år som for­mann i Evan­ge­lie­sen­te­ret og også gjen­nom ar­bei­det i Fi­ladel­fia. Etter min er­fa­ring vil­le det være to­talt håp­løst for en som kom til­ba­ke fra en slik re­ha­bi­li­te­ring å bli plas­sert i en slik rus­blokk med 15 and­re som ru­ser seg og dea­ler stoff. Du tren­ger vir­ke­lig ikke være ekspert for å for­stå det­te enk­le. Man­ge rus­mis­bru­ke­re er også red­de for å bo i en slik sam­lo­ka­li­se- ring. Det er også de­res på­rø­ren­de. Om jeg var en far el­ler mor til en av dis­se så vil­le jeg ikke øns­ket at han/hun vil­le bli plas­sert med 15 and­re med fri flyt av rus. All er­fa­ring vi­ser at det blir mye kon­flik­ter og rus med man­ge samlet på sam­me sted. Alle tid­li­ge­re rus­mis­bru­ke­re som jeg kjen­ner er også ne­ga­ti­ve til en slik sam­ling av man­ge rus­av­hen­gi­ge på sam­me sted.

La oss hel­ler bli de bes­te i lan­det på iva­re­ta­kel­se og be­hand­ling av de som har blitt ram­met av ru­sens øde­leg­gen­de virk­ning. La de si rundt i lan­det ”Look to Ven­ne­sla” . Alle som sli­ter med rus er også helt uni­ke men­nes­ker ,med ev­ner og ta­len­ter som ru­sen de­sver­re til­dek­ker og øde­leg­ger. Jeg har reist rundt i lan­det og for­talt stolt at me­nig­he­ten i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla had­de to mi­sjo­ne­rer og en evan­ge­list. Det som var fel­les for de var at de alle var opp­git­te tid­li­ge­re rus­mis­bru-

Det er bare en år­sak til at Ven­ne­sla vil­le ha 24 rus­mis­bru­ke­re i en blokk. Det er øko­no­mi, og bare det.

ke­re, men som var blitt re­ha­bi­li­tert! Det er mu­lig!

La oss åpne våre hjer­ter og alle bo­lig­om­rå­der i Ven­ne­sla for mind­re bo­en­he­ter for rus­av­hen­gi­ge. La oss alle ta godt imot dem og in­klu­der dem i bo­mil­jø­et. For meg er det også på­fal­len­de å re­gist­re­re at ikke en av po­li­ti­ker­ne i kom­mu­ne sty­ret som har vært med å be­stemt det­te kom­mer fra Lomtjønn. Det re­gist­res uten­for de­res rek­ker. Det er lett å være raus og in­klu­de­ren­de når ikke det kre­ves noe av en selv. Det er også trist at i de se­ne­re åre­ne ser det mest ut til at Ven­ne­sla kom­mu­ne har vært mest opp­tatt av opp­be­va­ring av dis­se men­nes­ker, iste­den­for re­ha­bi­li­te­ring. Det er det spo­ret vi må kom­me inn på me­re enn opp­be­va­ring. Ven­ne­sla har vært blant de dår­ligs­te kom­mu­ner i lan­det til å gi kom­mu­nal ga­ran­ti for opp­hold på et Evan­ge­lie­sen­ter gjen­nom man­ge år.

Kjæ­re po­li­ti­ke­re i Ven­ne­sla bruk en fjell­vett re­gel nå, det er in­gen skam og snu. Dere vill høs­te stor re­spekt og an­er­kjen­nel­se om dere er så voks­ne og mo­di­ge å si at vi vil gi våre rus­mis­bru­ke­re et enda bed­re til­bud enn nå, vi vil byg­ge fle­re små en­he­ter plas­sert rundt i hele byg­da med me­re per­so­nell. El­lers er jeg redd for at det­te vil være øde­leg­gen­de og split­ten­de for byg­da vår i man­ge år fram­over, si­den det ikke var noe vi stod sam­men om. Du som er valgt med til­lit av fol­ket i Ven­ne­sla, ta det opp i din grup­pe på nytt å spør: Kan vi gi et bed­re til­bud til de som tren­ger mest hjelp i blant oss?

Sam­men for en bed­re fram­tid i Ven­ne­sla

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Alle uav­hen­gi­ge fag­in­stan­ser fra­rå­der den­ne sam­lo­ka­li­se­rin­gen, men Kom­mu­nen pres­ser seg vi­de­re og får trum­fet igjen­nom i Hus­ban­ken 16 bo­en­he­ter, skri­ver pas­to­ren. Bil­det er fra et in­for­ma­sjons­møte i mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.