Dyrt å brem­se olje­ut­vin­nin­gen?

Faedrelandsvennen - - MENING - MOR­TEN TØNNESSEN, 2. kan­di­dat Vest-ag­der MDG

En rap­port be­stilt av fle­re Lo-for­bund kom­mer med an­slag på hvor mye det vil kos­te i tap­te inn­tek­ter å brem­se norsk olje­ut­vin­ning.

●● Rap­por­ten, som er ut­ført av Sam­funns­øko­no­misk ana­ly­se, vi­ser at om det ikke åp­nes nye olje­felt, vil det­te kos­te 97 mil­li­ar­der kro­ner år­lig i tap­te inn­tek­ter fram til 2060. Der­som le­tin­gen etter olje av­slut­tes, men ek­sis­te­ren­de felt hol­des i pro­duk­sjon ut sin leve­tid, vil det kos­te 57 mil­li­ar­der kro­ner år­lig i tap­te inn­tek­ter.

Dis­se tal­le­ne hø­res sto­re ut, men må se­es i sam­men­heng med hvor stor den nors­ke øko­no­mi­en er. Nor­ges år­li­ge BNP er i stør­rel­ses­or­den 3.000 mil­li­ar­der kro­ner. Rap­por­ten til Sam­funns­øko­no­misk ana­ly­se vi­ser med and­re ord at å brem­se olje­ut­vin­nin­gen vil kos­te – men ikke uover­kom­me­lig mye. Som for­bunds­le­der Jan Olav An­der­sen i EL-og It-for­bun­det ut­ta­ler til media, vi­ser tal­le­ne at der ikke er slik at ut­fa­sing av olje må føre til masse­ar­beids­le­dig­het og so­si­al nød.

Rap­por­ten gir også an­slag på hvor man­ge ar­beids­plas­ser som vil for­svin­ne der­som vi be­visst be­gyn­ner å fase ut olje­ut­vin­nin­gen, sam­men­lig­net med å ta opp hver sis­te drå­pe. Tal­le­ne vi­ser her at brems i olje­ut­vin­nin­gen som skis­sert over vil re­du­se­re sys­sel­set­tin­gen med mel­lom 36.000 og 63.000 ar­beids­plas­ser. Det­te er ar­beids­plas­ser som vi må er­stat­te med nye, tryg­ge, grøn­ne job­ber.

Vi i Miljø­par­ti­et De Grøn­ne sy- nes det er flott at kref­ter i fag­be­ve­gel­sen ar­bei­der for å brem­se norsk olje­ut­vin­ning og blant an­net ver­ne Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja. Vi har hel­ler ikke noe imot at rap­por­ten til Sam­funns­øko­no­misk ana­ly­se vi­ser at olje­po­li­tik­ken vår – som går ut på å fase ut norsk olje- og gass­pro­duk­sjon i lø­pet av 20 år – er gjen­nom­før­bar og rea­lis­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.