Kule­bane vak­te stor in­ter­es­se

En kule­bane helt uten­om det van­li­ge lok­ket 400 in­ter­es­ser­te i alle ald­re til kun­st­åp­ning på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Det­te var vel­dig kult! Ku­le­ne gikk fort og loop­en var noe av det bes­te med hele greia, sier en en­tu­si­as­tisk Filip Un­hjem-stray (8) til Fædre­lands­ven­nen.

Han var en av de 400 som tok tu­ren til Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um for å få med seg åp­nin­gen av «Distan­ce» lør­dag for­mid­dag.

Den elek­tris­ke og in­ter­ak­ti­ve kule­ba­nen, som er et inn­låns­verk fra AROS i Aar­hus i Dan­mark, er spe­si­elt til­pas­set SKMU sine lo­ka­ler og strek­ker seg over fle­re eta­sjer og rom.

– UTRO­LIG GØY

Når man går inn i ut­stil­lings­rom­met re­gist­re­res din til­stede­væ­rel­se av en sen­sor. Det­te fø­rer til at en av de man­ge ku­le­ne sen­des av går­de, og i skif­ten­de tem­po ba­ner ku­len seg gjen­nom de fle­re hund­re me­ter lan­ge skin­ne­ne, som be­står av både ret­te lin­jer, loops, hei­ser, spi­ra­ler og frie fall.

Filips bror, Frans Un­hjem-stray (7), var også be­geist­ret over den spe­si­el­le kunst­in­stal­la­sjo­nen, og var et av fle­re barn som be­nyt­tet an­led­nin­gen til å la ku­le­ne kjø­re i «tun­nel» gjen­nom bei­na, si­den det ikke var lov til å ta på ku­le­ne.

– Jeg tror aldri jeg har sett noe lig­nen­de før, sier Filip med et smil mens ku­le­ne su­ser for­bi un­der bei­na.

Også mam­ma Solveig sy­nes at ut­stil­lin­gen skil­te seg ut på en po­si­tiv måte.

– Det­te var rett og slett utro­lig gøy, sier hun.

IM­PO­NERT OVER AR­BEI­DET

Den nye Skmu-di­rek­tø­ren, Rei­dar Fugle­stad, åp­net ut­stil­lin­gen sam­men med ku­ra­tor El­se-brit Krone­berg og Arnt As­ke fra No­de.

– Det vi­ser seg at den­ne ut­stil­lin­gen en­ga­sje­rer, noe som blir be­kref­tet av det fan­tas­tis­ke opp­mø­tet i dag, sier Fugle­stad.

Han sier vi­de­re at han er fa­si­nert av alt ar­bei­det som lig­ger bak den kom­pli­ser­te kule­ba­nen, som er spe­si­elt til­pas­set SKMU sine lo­ka­ler.

– Jeg har fulgt hele mon­te­rings­pro­ses­sen fra start til slutt, og er helt fa­si­nert av de­talj­rik­dom­men og in­ge­ni­ør­kuns­ten som lig­ger bak det­te. Her kom­mer han til et helt nytt lo­ka­le med 12 tonn me- tall! Kunst­ne­ren har nok klødd seg i ho­det et par gan­ger for å få den­ne kule­ba­nen til å gå opp, sier Fugle­stad og ler.

SPÅR PUBLIKUMSREKORD

Krone­berg sier til Fædre­lands­ven­nen at lør­da­gens in­ter­es­se og opp­møte lo­ver godt for som­mer­se­son­gen.

– Det­te er rett og slett et used­van­lig bra opp­møte på en kun­st­åp­ning, så det er vi godt for­nøy­de med. Et av må­le­ne for Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um er jo å få barn til å se kunst. Og den­ne ut­stil­lin­gen har ak­ku­rat de kri­te­ri­ene som skal til.

– Kan den­ne som­mer­ut­stil­lin­gen slå tid­li­ge­re pub­li­kums­re­kor­der på SKMU?

– Vi hå­per og tror det. Tid­li­ge­re har vi hatt en re­kord på rundt 7000 be­sø­ken­de på som­mer­ut­stil­lin­gen. Når vi ser på in­ter­es­sen vi har hatt i dag er det gode mu­lig­he­ter for at vi kan få til en ny re­kord i som­mer.

Kule­ba­nen skal stå på SKMU fram til 9. sep­tem­ber.

ALLE BIL­DER: KRIS­TI­AN HOLE

Rundt 400 per­soner tok tu­ren til Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um for å få med seg åp­nin­gen av ut­stil­lin­gen «Distan­ce». Kule­ba­nen er la­get av den dans­ke kunst­ne­ren Jep­pe Hein, som ikke had­de an­led­ning til å møte.

Frans Un­hjem-stray (7) og de and­re bar­na fikk be­skjed om å ikke røre ku­le­ne. Da fikk de den­ne ide­en i ste­det.

Filip (8), Frans (7) og mam­ma Solveig Un­hjem-stray un­der kun­st­åp­nin­gen lør­dag for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.