10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. MAI 2007

●● Drifts­sjef Kjell Ru­ne Ol­sen ved

Umoe Man­dal tror be­drif­ten kan bli ska­de­li­den­de om de nye Mtb-far­tøy­ene ikke blir tatt i bruk. I den nye for­svars­pla­nen fore­slår for­svars­sjef Sver­re­re Di­sen å drop­pe de nye Mtb-ene som blir pro­du­sert ved Umoe Man­dal. – Om det fak­tisk blir slik, vil det være dra­ma­tisk for Umoe Man­dal, sier Ol­sen. – De fem Mtb-ene er vårt re­fe­ranse­pro­sjekt som skul­le gi oss man­ge nge lik­nen­de opp­drag i frem­ti­den. Hvis for­sva­re­ta­ret ikke har råd til å bru­ke dem, vil det svek­ke våre åre mu­lig­he­ter og tro­ver­dig­het i frem­ti­den, sier drifts­sje­fen. rifts­sje­fen. Går det som for­svars­sje­fen me­ner, blir alt­så bå­te­ne som er un­der byg­ging for dy­re å bru­ke. Pro­sjek­tet er på rundt fem mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.