«My­kje lys og my­kje var­me»

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD

«My­kje lys og my­kje var­me», syn­ger Åge Alek­san­der­sen hjer­te­lig ut i sin kjen­te og kjæ­re sang. Det er det­te kir­ka også skal kjen­nes mest for, my­kje lys og my­kje var­me. Hå­per vi som kir­ke og krist­ne lyk­kes med det­te.

«My­kje lys og my­kje var­me», kan opp­sum­me­res i et ord, og det er or­det: TRØST. Trøst, trøs­te – gi trøst, og det å få trøst, den har man­ge va­ri­an­ter den gode trøs­ten. Og det å trøs­te, opp­munt­re, og gle­de and­re men­nes­ker er en livs­vik­tig opp­ga­ve som er blitt gitt til oss alle, uten unn­tak. Det å både gi trøst og få trøst gir styr­ke og kraft til å møte li­vets ut­ford­rin­ger og mu­lig­he­ter med håp og frem­tids­tro. Og mer av lys og var­me i li­vet tren­ger vi alle. Det er god­het i ord og hand­ling som for øv­rig gjør li­vet stort å leve. Den størs­te trøs­te­ren er Je­sus. Lær av han. Les Matt. 11,28-29.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.