QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva be­tyr in­fek­siøs?

2. Hvil­ket par­ti re­pre­sen­ter­te po­li­ti­ke­ren Kris­tin Cle­met?

3. Hvil­ket be­rømt bil­de ble stjå­let fra Louv­re 21. au­gust 1911, men kom til ret­te i Fi­ren­ze i 1913, og hen­ger nå bak skudd­sik­kert glass?

4. Hvil­ket «fjell» ble i det 17. år­hund­re an­slått til å være over 1000 moh, og an­sett for å være Dan­marks høy­es­te punkt?

5. Hvil­ket år gif­tet svens­ke prin­ses­se Vic­to­ria seg, og Did­rik Sol­li-tan­gen vant nors­ke Me­lo­di Grand Prix?

6. Hva står S/S for, når det gjel­der nors­ke skip?

7. Hvem vant 7-1 over Bra­sil, i Bra­sil, i fot­bal­lVM i 2014?

8. Hva he­ter det høy­es­te fjel­let på pla­ne­ten Mars, og det høy­es­te kjen­te fjel­let i vårt sol­sys­tem?

9. Hvem skrev ”Ivan­hoe”?

10. Hvil­ken fa­song har de fles­te for­buds­skilt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.