T. Det gjør vel­dig godt.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HAL­VOR EKELAND

2060 vil det tal­let være godt over dob­let. Pro­sent­vis kom­mer an­de­len i den­ne al­ders­grup­pen til å sti­ge fra 11 til 19 pro­sent.

– Dis­se skal da helst kla­re seg selv. Flest mu­lig, lengst mu­lig. Det må sam­fun­net ta hen­syn til, me­ner Drey­er.

En av løs­nin­ge­ne på det er fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Sam­ti­dig vi­ser en leve­kårs­un­der­sø­kel­sen til SSB at eld­re tre­ner mye mer enn før. I 2001 tren­te kun 51 pro­sent av alle over 67 år én el­ler fle­re gan­ger i uken. I 2016 had­de tal­let økt til 73 pro­sent. In­gen and­re al­ders­grup­per kan sam­men­lig­ne seg med en slik øk­ning.

Iføl­ge Drey­er kan in­ak­ti­vi­tet blant eld­re være et stør­re pro­blem enn hva man kan­skje tror.

– Det hand­ler om å kla­re seg selv. Være sterk nok i bei­na, så man kom­mer seg opp og ned av sto­len og ut av sen­gen. Det er man­ge eld­re som er deprimerte for­di de ikke kla­rer seg selv. De tror de er demente, men så er de kan­skje bare deprimerte. Det er man­ge eld­re som tar selv­mord, som man aldri hø­rer om, for­kla­rer hun.

Det be­kref­tes også av en rap­port ut­ar­bei­det av Folke­helse­in­sti­tut­tet i 2011. Rap­por­ten be­kref­ter også at de­pre­sjon fore­kom­mer hyp­pigst blant de al­ler elds­te.

En rek­ke stu­di­er vi­ser at tre­ning hjel­per mot de­pre­sjon. Blant an­net en norsk stu­die at barn i fy­sisk ak­ti­vi­tet er mind­re deprimerte. Slik er det også for eld­re.

– KAN «TJE­NE» 3,5 år

En over­sikt på Helse­di­rek­to­ra­tets si­der vi­ser at fy­sisk ak­ti­vi­tet kan bru­kes som fore­byg­ging og be­hand­ling av over 30 for­skjel­li­ge dia­gno­ser og til­stan­der. De­res an­be­fa­lin­ger er mi­ni­mum 150 mi­nut­ter fy­sisk ak­ti­vi­tet med mo­de­rat in­ten­si­tet pr. uke.

Forsk­nin­gen vi­ser også at eld­re har vel så god ef­fekt av tre­ning som yng­re. Helse­di­rek­to­ra­tet me­ner det aldri er for sent.

– Be­reg­nin­ger fra Helse­di­rek­to­ra­tet vi­ser at per­soner i 60-åre­ne som går fra å være fy­sisk in­ak­tiv til fy­sisk ak­tiv, vil kun­ne «tje­ne» 3,5 år med bed­re helse. Det in­ne­bæ­rer at de er mind­re syke, le­ver litt len­ger og kan bi­dra i sam­fun­net fle­re år med god helse. Det­te er en res­surs, for­kla­rer av­de­lings­di­rek­tør i Helse­di­rek­to­ra­tet, Ja­kob Lin­have.

❞ Jeg har venn­in­ner som bare sit­ter stil­le og ikke or­ker noen ting. Jeg syns det er trist at de ikke kla­rer å gjø­re mer. BJØRG LIN­NE­RUD (86)

FOTO: HAL­VOR EKELAND

For del­ta­ger­ne på ak­ti­vi­tets­til­bu­det til Oslo Idretts­krets hand­ler det ikke ute­luk­ken­de om å kla­re seg hjem­me, men også om so­si­alt sam­vær og gle­de. Fy­sisk ak­ti­vi­tet gjør at krop­pen pro­du­se­rer endor­fi­ner, noe som igjen gjør noe med hu­mø­ret til del­ta­ger­ne. Fle­re blir deprimerte når de blir eld­re, tre­ning kan sånn sett fun­ge­re som en medi­sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.