Unge ski­lø­pe­re fra Otra fikk ut­mer­kel­se

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­sen@fvn.no

De unge og ta­lent­ful­le ski­lø­per­ne Sond­re Ram­se og Ås­mund Wi­berg fra Otra IL fikk lør­dag ut­mer­kel­ser fra Ag­der og Ro­ga­land Ski­krets.

– Det er vel­dig stas å få en slik ut­mer­kel­se. Jeg skal hen­ge den på veg­gen og bru­ke den som mo­ti­va­sjon vi­de­re, sier Ås­mund Wi­berg (18) fra Otra IL.

– Det er klart det er gøy å bli lagt mer­ke til og få igjen noe for inn­sat­sen. Det vi­ser at kret­sen bryr seg, sier Sond­re Ram­se (19) fra Otra IL.

De har i år ut­mer­ket seg som sto­re lang­renn­s­ta­len­ter fra Ag­der og Ro­ga­land Ski­krets, og fikk der­for lør­dag pla­kett som an­er­kjen­nel­se av inn­sat­sen i året som gikk på krets­tin­get som ble holdt på Refs­nes ho­tell i Byg­lands­fjord lør­dag.

GOD SE­SONG – NYE MÅL

Wi­berg har opp­nådd to pall­plas­ser i Nor­ges­cu­pen i år, og top­pet se­son­gen med bronse­me­dal­je un­der junior-nm i Har­stad. Ram­se har tatt ste­get opp i klas­sen 19 og 20 år, og holdt seg sta­bilt på topp ti i en klas­se hvor han mø­ter eld­re ut­øve­re. Men in­gen av ut­øver­ne øns­ker å hvi­le på sine laur­bær. Nes­te se­song er al­le­re­de i sik­te.

– For meg er helt klart må­let å kom­me med til junior-vm i Sveits. Det blir to vik­ti­ge renn i ja­nu­ar for å bli tatt ut. så jeg må være bein­se­riøs fra og med nå, sier Ram­se.

Wi­berg hå­per å slå godt fra seg også når han skal opp i klas­sen for 19- og 20-årin­ger nes­te se­song.

– Jeg hå­per på noen topp-tip­las­se­rin­ger, samt å ta noen pall­plas­ser i egen års­klas­se, sier han.

GODE TRENINGSKAMERATER

Wi­berg og Ram­se til­hø­rer beg­ge Otra IL, og går på Hov­den Ski­gym­nas. Der­med både bor og tre­ner de sam­men hver dag. Ram­se me­ner de beg­ge drar nyt­te av hver­and­re.

– Vi kjem­per mot hver­and­re på tre­ning og pusher hver­and­re. På har­de øk­ter er det op­ti­malt å ha noen som også pres­ser seg for å kom­me vi­de­re. Og fore­lø­pig har jeg fort­satt ta­ket på ham, sier Ram­se.

FAKTA

Ag­der og Ro­ga­land Ski­krets-pla­kett

● Dis­se til­fal­ler ut­øve­re som har me­dal­je i nors­ke mes­ter­skap og er fra 16 år og opp­over. I til­legg til dis­se vur­de­res ut­øve­re med and­re gode in­ter­na­sjo­na­le og na­sjo­na­le re­sul­ta­ter.

BEST I VER­DEN

Nes­te se­song vil uan­sett for beg­ge bare være et steg på vei­en mot stør­re mål. De øns­ker beg­ge å etab­le­re seg på lands­la­get og kon­kur­re­re i ver­dens­top­pen.

– Må­let er å bli ver­dens bes­te ski­lø­per og å kun­ne leve av å gå på ski. Jeg tror ab­so­lutt det er mu­lig, hvis ikke had­de jeg ikke trent for det, sier Wi­berg.

Otra IL ble for øv­rig kå­ret til årets klubb i Ag­der og Ro­ga­land Ski­krets på sam­me ar­ran­ge­ment.

FOTO: SI­GURD WI­BERG

Ås­mund Wi­berg og Sond­re Ram­se fikk pla­kett fra Ag­der og Ro­ga­land Ski­krets lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.