Jus­tis­mi­nis­te­ren fore­slår økt mak­si­mums­straff

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen vil fjer­ne «kvan­tums­ra­bat­ten» som ofte slår inn når for­bry­te­re skal døm­mes for fle­re lov­brudd, og fore­slår sam­ti­dig å øke maks­straf­fen med fem år.

– Gro­ve in­tegri­tets­kren­kel­ser har be­ty­de­li­ge skade­virk­nin­ger for for­nær­me­de, på­rø­ren­de og sam- fun­net. For­sla­get er et ut­trykk for at sam­fun­net ser svært al­vor­lig på slik kri­mi­na­li­tet, sier jus­tisog be­red­skaps­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp).

Skjer­pel­sen skal bare gjel­de for gro­ve volds- og sek­su­al­for­bry­tel­se­ne, drap, svært grov vold, vold­tekt og al­vor­li­ge sek­su­el­le over­grep mot barn, un­der­stre­ker han. I sel­ve for­sla­get he­ter det seg at den øvre straffe­ram­men skal he- ves til 26 år der­som to el­ler fle­re av lov­brud­de­ne har en straffe­ram­me på 15 år el­ler mer.

Amund­sen vi­ser til vold­tekts­sa­ke­ne mot Ju­lio Kop­seng, hvor den tid­li­ge­re Tv-dan­se­ren ble dømt til lo­vens mak­si­mums­straff på 21 års for­va­ring for vold­tekt og over­grep mot 19 kvin­ner, iføl­ge TV 2.

Med Amund­sens øns­ke­de ord­ning vil man kan kun­ne leg­ge sam­men straf­fe­ne for hver en- kelt for­bry­tel­se og kom­me opp i et nytt mak­si­mums­nivå – 26 år, iføl­ge for­sla­get.

Amund­sen vil­le egent­lig ha 30 års feng­sel som ny mak­si­mums­straff – 40 år for de al­vor­ligs­te sa­ken, som folke­mord – men fikk så kraf­tig mot­bør i hø­rings­run­den, fra så man­ge in­stan­ser, at han åpen­bart har mo­de­rert for­sla­get noe.

FOTO: NTB SCANPIX

Jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter PerWil­ly Amund­sen (Frp) vil ha 30 års feng­sel som ny mak­si­mums­straff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.