Nei til Is­rael-boi­kott og om­skjæ­rings­for­bud

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FREDRIK GRØVAN, stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

Frem­skritts­par­ti­ets ved­tak om å inn­føre for­bud mot om­skjæ­ring av gutte­barn og LOS krav om full aka­de­misk, kul­tu­rell og øko­no­misk boi­kott av Is­rael gir grunn til be­kym­ring.

Frps stand­punkt vil om det blir gjen­nom­ført bety et for­bud mot å prak­ti­se­re jø­de­dom i Nor­ge, mens LOS ved­tak in­ne­bæ­rer en uri­me­lig ne­ga­tiv sær­be­hand­ling av ver­dens enes­te jø­dis­ke stat, og enes­te de­mo­kra­ti Midt-østen. Hvil­ke sig­na­ler sen­der dis­se ved­ta­ke­ne til jø­der og den jø­dis­ke be­folk­nin­gen?

Frps for­buds­ved­tak ble ka­rak­te­ri­sert som «åpen­lyst anti­se­mit­tisk» av le­de­ren for en av de størs­te jø­dis­ke or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne i Euro­pa. Is­ra­elsk UD ut­tal­te at et slikt for­bud vil gjø­re det vans­ke­lig å leve som jøde i Nor­ge. Det sam­me gjor­de jø­dis­ke le­de­re i Nor­ge. Det­te vil være et grovt brudd på re­li­gions­fri­he­ten og vil gjø­re Nor­ge til enes­te land i den vest­li­ge ver­den med for­bud mot om­skjæ­ring av gut­ter. Kri­tik­ken vir­ker i li­ten grad å ha ført til etter­tan­ke i FRP. Tvert i mot har so­sia­le medi­er i etter­tid flom­met over av inn­legg fra folk som støt­ter ved­ta­ket med sterkt for­teg­ne­de be­skri­vel­ser av om­skjæ­ring som en bes­ti­alsk skikk hin­si­des sa­kens rea­li­te­ter.

LOS boi­kott­ved­tak er like ille. Boi­kott er yt­terst sjel­dent en god måte å frem­me fred, for­stå- else og gode po­li­tis­ke for­hand­lings­re­sul­ta­ter. Ikke minst gjel­der det der­som boi­kott­vå­pe­net bru­kes uten noen kon­sis­tens el­ler ri­me­lig­het, som LOS boi­kott­ved­tak mot Is­rael er et ek­sem­pel på. Det fin­nes en rek­ke bru­ta­le og un­der­tryk­ken­de re­gi­mer og sta­ter som har brutt med folke­ret­ten over­for sine nabo­land, li­ke­vel er det kun Midt­østens enes­te de­mo­kra­ti som LO vil boi­kot­te.

Tvert om sco­rer Is­rael høyt på den in­ter­na­sjo­na­le men­neske­ret­tig­hets­in­deks og lig­ger sky­høyt over al­le and­re sta­ter i Midt-østen. Det er ikke anti­se­mit­tis­me å være opp­rørt over el­ler uenig med is­ra­elsk po­li­tikk, men LO bør spør­re seg hva ef­fek­ten er av sta­dig og en­si­dig å ut­pe­ke ver­dens enes­te jø­dis­ke stat som den sto­re, styg­ge ul­ven.

En boi­kott av va­rer fra Is­rael in­ne­bæ­rer en stig­ma­ti­se­ring av land og folk som i sterk grad min­ner om den stemp­ling av jø­der og Is­rael som vi kjen­ner igjen fra his­to­ri­en. Selv om man hev­der at man ikke har sym­pa­ti for de kref­ter som øns­ker å ut­slet­te Is­rael, er det ikke til å kom­me vekk fra at man i den­ne sak har valgt kom­pa­ni­skap med dem som øns­ker å fjer­ne Is­rael fra kar­tet.

I KRF tror vi på en fram­tid hvor Nor­ge hel­ler ut­vik­ler mer han­dels-, tek­no­lo­gi- og forsk­nings­sam­ar­beid med Is­rael. Det sam­me øns­ker vi å få til med pa­le­stins­ke myn­dig­he­ter – av­ta­ler som kan frem­me vekst og ut­vik­ling.

Boi­kott byg­ger opp un­der det ha­tet som vi øns­ker å end­re. Hvis vi øns­ker å bi­dra til å ska­pe en ny fram­tid for pa­le­sti­ner­ne, er det et­ter vårt syn ikke vei­en å gå å iverk­set­te til­tak som styr­ker hat og ufor­son­lig­het til den na­sjo­nen de skal ha som nær­mes­te nabo. I ste­det for å bi­dra til iso­la­sjon av Is­rael, bur­de en freds­frem­men­de stra­te­gi være å byg­ge re­la­sjo­ner gjen­nom å styr­ke kon­tak­ten med beg­ge par­ter og byg­ge re­la­sjo­ner mel­lom dem.

Mer sam­ar­beid og sam­kvem bry­ter ned iso­la­sjon. Vi tren­ger til­tak som kan styr­ke kon­tak­ten mel­lom Is­rael og Euro­pa, in­klu­dert Nor­ge. Slik kan man bi­dra til å byg­ge opp vil­jen til å få til va­ri­ge freds­løs­nin­ger. Boi­kott av is­ra­els­ke va­rer hem­mer det freds­ska­pen­de ar­bei­det og bi­drar til stig­ma­ti­se­ring av Is­rael og jø­de­ne.

En ting er sik­kert: Hvis KRF får inn­fly­tel­se et­ter val­get blir ver­ken boi­kott el­ler om­skjæ­rings­for­bud noe av.

❞ En boi­kott av va­rer fra Is­rael in­ne­bæ­rer en stig­ma­ti­se­ring av land og folk som i sterk grad min­ner om den stemp­ling av jø­der og Is­rael som vi kjen­ner igjen fra his­to­ri­en.

FOTO: NTB SCANPIX

Is­ra­elsk UD ut­tal­te at et om­skjæ­rings­for­bud vil gjø­re det vans­ke­lig å leve som jøde i Nor­ge, skri­ver Krfs Hans Fredrik Grøvan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.