Hva dri­ver dyra med?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KATHLEEN RANI HAGEN

SAKPROSA Dy­re­nes ind­re liv

Pe­ter Wohlle­ben. Over­set­ter: Ceci­lie Hor­ge Wal­le Cap­pe­len Damm

«Dy­re­nes ind­re liv» er en slags opp­føl­ger til fjor­årets «Trær­nes hem­me­li­ge liv», men mak­ter på man­ge må­ter ikke å føl­ge opp suk­ses­sen. Mens det gikk en rød ød tråd i «Trær­nes hem­me­li­ge liv», fø­les ka­pit­le­ne i «Dy­re­nes ind­re liv» mer til­fel­di­ge. Kan­skje kun­ne man si at det­te har noe å gjø­re med at trær er trær for folk flest, mens dyr ikke bare er dyr.

Dyr er rå­dyr, hun­der, gri­ser, hes­ter og krå­ker. Li­ke­vel tror jeg ikke det er der det lig­ger, for i til­legg til at ka­pit­le­ne hen­ger løst, vir­ker det også som om Wohlle­ben kan mind­re om dy­re­ne enn om trær­ne. Man­ge av be­trakt­nin­ge­ne i «Dy­re­nes ind­re liv» blir litt vel anek­do­tis­ke. Jeg skul­le øns­ke det ble hen­vist til mer forsk­ning når Wohlle­ben be­skri­ver noe han selv har opp­levd, og på den må­ten satt anek­do­te­ne i en stør­re sam­men­heng.

I et ka­pit­tel om med­de­lel­se fra dyr til men­nes­ke, ble det re­fe­rert til en stu­die på ly­der hos hest. Da un­der­teg­ne­de har en for­kjær­lig­het for hes­ter, gjor­de jeg et for­søk på å fin­ne fram til den­ne stu­di­en, men det var vans­ke­lig, og det jeg fant var hel­ler ikke stort – bare to lyd­klipp. Det kan hen­de det had­de vært let­te­re å søke på tysk, men ikke al­le le­se­re kan for­ven- tes å være drev­ne på det.

«Trær­nes hem­me­li­ge liv» ble be­skyldt for å «an­tro­po­mor­fe­re» trær, alt­så men­nes­ke­lig­gjø­re dem. Å gjø­re det sam­me med dyr er kan­skje ikke like ille, da slekt­ska­pet er nær­me­re, men jeg sy­nes li­ke­vel en skal pas­se seg for det. Dyr har en ver­di som er uav­hen­gig av om de lig­ner oss el­ler ikke.

En gang på­sto en venn at vi kun­ne kla­re oss uten myg­gen, for den er ikke til nyt­te for noe som helst. Det for­ut­si­er pre­mis­set at hele ver­den er til for oss, men sett fra myg­gens stå­sted er men­nes­ket til for å for­sy­ne mygg med blod. I ka­pit­te­let «Svart-hvit» pa­re­rer Wohlle­ben det­te, men sam­ti­dig har han en tendens til å men­nes­ke­lig­gjø­re dyra, og det blir uklart hva han me­ner å si. Har dy­re­ne en egen­ver­di, el­ler bur­de vi ha mer sym­pa­ti for dem for­di de lig­ner oss?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.