99 år gam­le Hans Bjar­ne for frisk for syke­hjem

Som 99-åring er jeg trett – jeg har søkt to gan­ger om et rom på syke­hjem. Det had­de vært så godt å få hvi­le og ikke be­hø­ve å stel­le for meg selv og min kone. Hans Bjar­ne Han­sen (99), i et åpent brev til Kris­tian­sand kom­mu­ne

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Jeg søk­te om sykehjemsplass, men viss­te at jeg ikke vil­le få. Så len­ge jeg er klar i ho­det og ri­me­lig god til beins blir jeg vur­dert som for frisk, sier Hans Bjar­ne Han­sen.

99-årin­gen har skre­vet et åpent brev til Kris­tian­sand kom­mu­ne som pub­li­se­res i Fædre­lands­ven­nen i dag. Her skri­ver han blant an­net:

«Jeg har for­stått det slik at Kris­tian­sand kom­mu­ne øns­ker at alle eld­re blir bo­en­de hjem­me så len­ge som mu­lig, og skal mot­ta nød­ven­dig hjelp der. De me­ner visst at alle eld­re øns­ker det – jeg gjør det ikke.»

ALDER IKKE ET KRITERIUM

I for­slag til nye for­skrif­ter for til­de­ling av lang­tids­opp­hold i Kris­tian­sand kom­mu­ne er ikke alder et kriterium for å få sykehjemsplass. Det er imid­ler­tid for­hold som fall­ri­si­ko, er­næ­ring, psy­kisk helse, kog­ni­tiv svikt og langt­kom­men­de de­mens, so­si­al iso­la­sjon, per­son­lig hy­gie­ne, toa­lett­be­søk og for­flyt­ting.

I for­slag til nye for­skrif­ter he­ter det også at for­hold som fa­mi­lie­si­tua­sjon og vel­ferds­tek­no­lo­gi skal vur­de­res før kom­mu­nen fat­ter sitt ved­tak.

KONA FIKK TILBUD

Da kona Es­ter for noen må­ne­der si­den falt og på­dro seg brudd i bå­de rygg og ribbein, kva­li­fi­ser­te hun til in­sti­tu­sjons­opp­hold. Men hun vil­le imid­ler­tid hel­ler bli bo­en­de hjem­me med man­nen, som hun nå i mai kun­ne fei­re 73 år bryl­lups­dag sam­men med.

Ekte­pa­ret som beg­ge snart run­der 100 år, sier at de kla­rer seg godt med hjelp fra hjemme­tje­nes­ten tre gan­ger om da­gen. Hans Bjar­ne Han­sen får med seg va­re­ne på rul­la­to­ren når han går de 500 me­ter­ne fra bo­li­gen på Lund til bu­tik­ken.

– Jeg kun­ne nok klart å gå til bu­tik­ken uten rul­la­tor også, men da had­de jeg ikke fått med meg va­re­ne, sier den spre­ke 99-årin­gen.

– Den sis­te ti­den er det jeg som har la­get mid­dag til oss, og da blir det jo helst noe en­kelt. Men vi har fisk på me­ny­en minst to gan­ger i uka, sier Hans Bjar­ne Han­sen.

TOK PENNEN FATT

En av år­sa­ke­ne til at Hans Bjar­ne Han­sen valg­te å skri­ve brev til kom­mu­nen var at han fikk høre fra en hjemme­hjelp at det vil­le kos­te rundt 700 kro­ner å få følge­hjelp i for­bin­del­se med lege­be­søk.

– Jeg me­ner at det bur­de være en selv­føl­ge at eld­re som spa­rer sam­fun­net for sto­re sum­mer ved å bo hjem­me, bur­de få hjelp til å kom­me seg til lege uten at det kos­ter skjor­ta. Et godt al­ter­na­tiv kun­ne vært en lege som gikk på hjemme­be­søk. Det bur­de kom­mu­nen tatt seg råd til, me­ner 99-årin­gen.

Han sier det er man­ge eld­re som ikke har fa­mi­lie i nær­he­ten til å hjel­pe seg. Selv har ekte­pa­ret Han­sen 3 barn, 8 barne­barn og hele 18 olde­barn i nær­om­rå­det.

Må KLARE SEG SELV

Av­de­lings­le­der Ida Hodne­myr i ser­vice og for­valt­ning i Kris­tian­sand kom­mu­ne sier at den en­kel­te inn­byg­ger i ut­gangs­punk­tet selv må kom­me seg til lege på egen hånd el­ler få hjelp av fa­mi­lie el­ler ven­ner. Der­som det ikke er mu­lig sier hun den en­kel­tes fast­le­ge plik­ter å kom­me på hjemme­be­søk.

– Opp­lys­nin­gen om at det kos­te 700 kro­ner å få føl­ge til lege må hen­vi­se til en pri­vat tje­nes­te. Kris­tian­sand kom­mu­ne for­mid­ler ikke et slikt tilbud i det hele tatt, sier Ida Hodne­myr.

Jeg kun­ne nok klart å gå til bu­tik­ken uten rul­la­tor også, men da had­de jeg ikke fått med meg va­re­ne

HANS BJAR­NE HAN­SEN

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ekte­pa­ret Hans Bjar­ne og Es­ter Han­sen som ny­lig kun­ne fei­re 73 års bryl­lups­dag, er glad for at de har fa­mi­lie rundt seg når be­ho­vet for føl­ge til lege­be­søk og lig­nen­de mel­der seg.

FOTO: KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE

Lege­vakts­lege Ida Berg Stora­ker og leder av Kris­tian­sand lege­vakt, Rolf Jar­nes, ved lege­vakt­bi­len som har vært i drift si­den i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.