IS tar på seg skyl­den for ter­ror­an­gre­pet

Man­ches­ter har opp­levd et av de ver­ste ter­ror­an­grep i Stor­bri­tan­nia noen­sin­ne. Blant de førs­te of­re­ne som er iden­ti­fi­sert, er ei åtte år gam­mel jen­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - NTB

IS tar på seg an­sva­ret for ter­ror­ak­sjo­nen i Man­ches­ter der 22 men­nes­ker ble drept og 59 ska­det. – En av­skye­lig og kvalm feig­het, sier Eng­lands stats­mi­nis­ter There­sa May.

Sam­ti­dig som iden­ti­te­ten til de man­ge unge of­re­ne be­gyn­te å bli kjent tirs­dag, let­te for­tvil­te for­eld­re fort­satt etter sav­ne­de ten­årin­ger. 22 per­soner ble drept og 59 så­ret da en bom­be gikk av ved Man­ches­ter Are­na man­dag kveld. Blant de så­re­de er minst tolv barn un­der 16 år.

Tirs­dag på­grep po­li­ti­et tre per­soner i Man­ches­ter-om­rå­det, blant dem en 23-åring. Det er fore­lø­pig ikke kjent hvil­ken for­bin­del­se de even­tu­elt har til gjer­nings­man­nen og an­gre­pet.

Stats­mi­nis­ter There­sa May opp­lys­te sam­me dag at po­li­ti­et me­ner å kjen­ne gjer­nings­man­nens iden­ti­tet, men de vil fore­lø­pig ikke of­fent­lig­gjø­re nav­net. Hun sier også at po­li­ti­et for­sø­ker å fin­ne ut om per­sonen hand­let ale­ne el­ler om han sto i led­tog med fle­re.

Tirs­dag etter­mid­dag meld­te ny­hets­by­rå­et AP at bri­tisk po­li­ti har iden­tif­sert den 23 år gam­le Sal­man Abe­di som man­nen som sto bak ter­ror­an­gre­pet. Abe­di skal ha vært kjent for bri­tisk po­li­ti fra tid­li­ge­re. 23-årin­gen ble selv drept da han ut­løs­te en bom­be fes­tet til krop­pen.

IS SIER DE STO BAK

Den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS har på­tatt seg an­sva­ret for det som be­skri­ves som det ver­ste ter­ror­an­gre­pet i Nord-england noen­sin­ne. Men i mot­set­ning til opp­lys­nin­ger fra bri­tisk po­li­ti, som me­ner an­gre­pet ble ut­ført av en selv­mords­bom­ber, hev­der IS at bom­ben ble ut­plas- sert på for­hånd.

Bom­ben gikk av like etter at den ame­ri­kans­ke pop­stjer­nen Aria­na Gran­de had­de av­slut­tet en kon­sert foran 21.000 til­skue­re.

– Det­te an­gre­pet skil­ler seg ut ved en av­skye­lig og kvalm feig­het, sa May på en presse­kon­fe­ran­se uten­for stats­minster­bo­li­gen tirs­dag.

Hun me­ner at an­gre­pet var ment å ta li­vet av så man­ge som mu­lig etter­som bom­ben gikk av rett ved en av ut­gan­ge­ne idet folk strøm­met ut av kon­sert­are­na­en.

VARS­LET På TWIT­TER

Al­le­re­de kort tid etter an­gre­pet be­gyn­te det å ver­se­re en vi­deo på net­tet der den an­gi­ve­li­ge gjer­nings­man­nen hyl­ler IS og vars­ler fle­re an­grep.

An­gre­pet ser også ut til å ha blitt vars­let på for­hånd i to Twit­ter-mel­din­ger. «Glem­mer dere trus­se­len vår? det­te er rett­fer­dig ter­ror», lød teks­ten på den ene mel­din­gen med emne­k­nag­gen #man­ches­ter­are­na. Den and­re var kun ut­styrt med det svar­te Is-flag­get. Beg­ge ble lagt ut fire ti­mer før bom­ben gikk av.

May holdt tirs­dag krise­møte med Co­bra, det bri­tis­ke sam­ord­nings­or­ga­net i krise­si­tua­sjo­ner, før hun se­ne­re på da­gen skul­le møte po­li­ti­et og lo­ka­le le­de­re i Man­ches­ter.

Stor­bri­tan­nia hol­der valg på nytt Par­la­ment 8. juni, men som føl­ge av an­gre­pet har May vars­let en pau­se i valg­kam­pen inn­til vi­de­re, noe også Labour og de and­re par­ti­ene slut­ter opp om.

Iføl­ge eks­per­ter var an­gre­pet nep­pe knyt­tet til det bri­tis­ke val­get, men først og fremst si­tua­sjo­nen i Midt­østen, der IS kjem­per for å be­hol­de kon­trol­len over Raqqa i Sy­ria og gam­le­byen i ira­kis­ke Vest-mosul.

An­gre­pet i Man­ches­ter for­døm­mes av en rek­ke euro­pe­is­ke le­de­re, som sam­ti­dig for­sø­ker å dem­pe fryk­ten for fle­re ter­ror- an­grep mot sto­re folke­an­sam­lin­ger, ikke minst kon­ser­ter og fes­ti­va­ler, i lø­pet av som­mer­en.

I Tysk­land har stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel av­lyst et val­g­ar­ran­ge­ment, mens Man­ches­ter Uni­ted står over en presse­kon­fe­ran­se i Stock­holm som skul­le vært holdt i for­bin­del­se med ons­da­gens fi­na­le i euro­pa­liga­en mot Ajax.

FOTO: NTB SCANPIX

En kvin­ne på vei med bloms­ter i sen­tra­le Man­ches­ter tirs­dag for­mid­dag. An­gre­pet som kos­tet minst 22 men­nes­ker li­vet går hardt inn på lo­kal­be­folk­nin­gen i den en­gels­ke byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.