Man­dal-hit til Torv­kvar­ta­let

Tønne­sen 1937 er blitt en hit i Man­dal, og var – etter Za­ra – første­valg for ut­byg­ger av Torv­kvar­ta­let i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no -

An­stein Fid­je (t.h.) i Chris­ti­ans­holm Eien­dom er for­nøyd med å få Hen­rik og Grethe Tønne­sens vare­ma­ga­sin til Torv­kvar­ta­let.

– Det­te er en ny ak­tør som kom­plet­te­rer bu­tikk­mik­sen og øker at­trak­ti­vi­te­ten i Kvadraturen. Tønne­sens ma­ga­sin gjør det knall­godt i Man­dal, og da kan de i hvert fall gjø­re det godt i Kris­tian­sand, sier ei­en­doms­ut­vik­ler An­stein Fid­je fra hus­ei­er Chris­ti­ans­holm Eien­dom til Fædre­lands­ven­nen.

Kvar­tal 32 ved Ned­re Torv har fått nav­net Torv­kvar­ta­let, og byg­ges nå om for 450 mil­lio­ner kro­ner.

Kles­gi­gan­ten Za­ra er utvil­somt det størs­te trekk­plas­te­ret i en ny in­nen­dørs handle­gate som åp­ner dø­re­ne i slut­ten av ok­to­ber, med ho­ved­inn­gang fra Mar­kens.

– SCOOP å Få INN ZA­RA

Tønne­sen-fa­mi­li­en fra Man­dal, som star­tet ge­skjef­ten med en tre­sko­fab­rikk i 1937 der Amfi-sen­te­ret lig­ger i dag, har len­ge hatt fø­le­re ute i Sør­lan­dets ho­ved­stad.

Da mu­lig­he­ten for å bli nabo med Za­ra bød seg, var det vri­ent å tak­ke nei.

– Det var et scoop å få inn Za­ra. Når du er på fe­rie i ut­lan­det, er jo Za­ra det førs­te du goog­ler for å fin­ne, me­ner Grethe Tønne­sen (59), som er gift med tred­je ge­ne­ra­sjon i fa­mi­lie­be­drif­ten.

Tra­di­sjons­rike Tønne­sen Sko AS har 12 skobu­tik­ker fra Bry­ne til Søgne.

I fjor ut­vi­det de bu­tik­ken i Amfi Man­dal til et livs­stils­ma­ga­sin på 1200 kvad­rat­me­ter. To­talt om­fat­ter drif­ten 110 an­sat­te og 66 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning.

At tys­ker­ne over­rump­let nord­men­ne­ne i 1940 vet de alt om. Ed­vard Tønne­sen, man­nen som star­tet tre­sko­fab­rik­ken i 1937, åp­net skobu­tik­ken i gå­gata da­gen før kri­gen brøt ut, 8. april.

Nå er fjer­de ge­ne­ra­sjon i ferd med å over­ta an­sva­ret, vel vi­ten­de om at det er sto­re sko å fyl­le.

– Vi har lyst til å eks­pan­de­re, og Sør­lan­det er mar­ke­det vi kjen­ner best. Til den­ne type ma­ga­sin tren­ger vi minst 500 kvad­rat­me­ter, og så sto­re lo­ka­ler fin­nes det ikke man­ge av el­lers i Kvadraturen, på­pe­ker Hen­rik Tønne­sen (30).

– SOM HÅND I HANSKE

Nå åp­ner de alt­så sitt and­re ma­ga­sin på 600 kvad­rat­me­ter in­nerst i Torv­kvar­ta­let, og sik­ter mot 15 mil­lio­ner i om­set­ning førs­te år.

De kal­ler seg «ma­ga­si­net for alle», men inn­røm­mer at kvin­ner er ho­ved­mål­grup­pa. Sko står for om­trent halve om­set­nin­gen, de­ret­ter føl­ger ves­ker og in­te­ri­ør.

– Tønne­sen var første­val­get i den­ne vare­ka­te­go­ri­en, de er et su­per­s­terkt merke­navn og har en pro­fil som pas­ser som hånd i hanske med ima­get til Torv­kvar­ta­let, som er mat og mote, sier An­stein Fid­je.

De har også sig­nert New­bie, en mind­re bu­tikk med barne­klær. I til­legg kom­mer det en stor mat­vare­bu­tikk i kjel­le­ren, og det på­går for­hand­lin­ger med yt­ter­li­ge­re to ak­tø­rer om to­talt 500 kvad­rat­me­ter.

Torv­kvar­ta­let får seks-sju spise­ste­der og ka­fe­er, in­klu­dert Star­bucks, mens et stor­ho­tell med 195 rom re­pre­sen­te­rer rundt en tre­del av pro­sjek­tet og blir fer­dig i mai nes­te år.

Kon­tor­area­le­ne blir inn­flyt­tings­kla­re til nytt­år, in­klu­dert ho­ved­kon­to­ret til Nor­dea og nytt medie­hus for Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Her, in­nerst i Torv­kvar­ta­let, åp­ner Tønne­sen 1937 i den in­nen­dørs handle­gata i slut­ten av ok­to­ber. – Uten vekst stag­ne­rer du, sier Grethe Tønne­sen, som drev fa­mi­lie­be­drif­ten fra 1981 til søn­nen Hen­rik over­tok fra 2006. Til høy­re An­stein Fid­je fra hus­ei­er Chris­ti­ans­holm Eien­dom.

ILL: AMB ARKITEKTER

Torv­kvar­ta­lets inn­si­de i førs­te eta­sje med kles­for­ret­nin­gen Za­ra til høy­re. In­nerst kom­mer Tønne­sens ma­ga­sin. Noen jus­te­rin­ger i in­te­ri­ø­ret blir gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.