Pen­sjo­nist mot sin vil­je

Ing­rid Hei­sel Re­ber (64) får snart brev i pos­ten om at hun må slut­te som hjelpe­plei­er. Det er bare ufag­lær­te som får lov å job­be i helse­ve­se­net i Ven­ne­sla etter fyl­te 65 år.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Hjelpe­plei­er Ing­rid Hei­sel Re­ber (64) må pen­sjo­ne­re seg om ett år – mot sin vil­je. Slik er de nye reg­le­ne i Ven­ne­sla kom­mu­ne.

– Jeg sy­nes det er en skam, og jeg fø­ler at de ikke sy­nes det er bruk for meg stort len­ger. Trist, for jeg er frisk og rask og har lyst til å hol­de på noen år til.

Ing­rid Hei­sel Re­ber mø­ter oss på 64-års­da­gen sin – uten­for Ven­ne­sla­hei­men. Hun sy­nes de nye reg­le­ne i Ven­ne­sla kom­mu­ne er tris­te, uklo­ke og at de bør end­res. Hun øns­ker å fort­set­te i alle fall til hun er 67.

– UFORSTÅELIG

– Vi hø­rer hele ti­den at vi vil tren­ge alle de hen­der vi kan få når eldre­bøl­gen slår inn. Da er det uforståelig at de skal kvit­te seg med oss som øns­ker å job­be – og sær­lig oss som har fag­ut­dan­nel­se, sier Ing­rid Hei­sel Re­ber.

I 42 år har hun ar­bei­det i Ven­ne­sla kom­mu­ne. Om mak­si­mum ett år er det slutt. En kol­le­ga er sy- ke­plei­er og nær­mer seg 68. Hun har fått var­sel om at det er slutt om noen må­ne­der.

– De vil ha oss gam­le vekk, slik at det blir plass til yng­re kref­ter og ny­ut­dan­ne­de. Men jeg me­ner vi med lang er­fa­ring trengs og har mye å bi­dra med, sier Hei­sel Re­ber.

– Dess­uten er det vi­ka­rer nes­ten over­alt. Litt økt grunn­be­man­ning og vi kun­ne fått plass bå­de til de unge og oss er­far­ne, legger hun til.

STRAMMET INN I FJOR

Per­so­nal­sjef i Ven­ne­sla kom­mu­ne, Hei­di Enge­støl, sier pen­sjons­al­de­ren er ta­riffes­tet i av­ta­ler mel­lom fle­re fag­or­ga­ni­sa­sjo­ner og kom­mu­ne­ne, og at i fjor ble prak­ti­se­rin­gen inn­skjer­pet på na­sjo­nalt hold.

– I Ven­ne­sla har kom­mune­sty­ret sagt at vi skal føl­ge opp KS’ ar­beids­gi­ver­platt­form om streng prak­ti­se­ring av sær­al­ders­gren­se­ne, sier Enge­støl.

I helse- og om­sorg­sek­to­ren blir det i prak­sis slik at alle med fag­ut­dan­nel­se må slut­te ved fyl­te 65 år, mens de uten fag­ut­dan­nel­se kan hol­de på til de er 70.

– De al­ler fles­te vil opp­le­ve tid­lig pen­sjons­al­der som et gode. Dess­uten er det vik­tig å sik­re re­krut­te­ring av ny­ut­dan­ne­de, sier Enge­støl.

TEMA I KOM­MUNE­STY­RET

Høy­res Jens Røed og Ven­st­res Odd­bjørn Ha­gen rei­ser nå en in­ter­pel­la­sjon i kom­mune­sty­ret i Ven­ne­sla om al­ders­gren­se­ne i helse­ve­se­net.

– Vi gir fra oss års­verk med svært kom­pe­tent per­so­nell. Vik­tig er­fa­ring og kom­pe­tan­se, en­ga­sjer­te an­sat­te og var­me hen­der går tapt ved inn­gan­gen til eldre­bøl­gen, sier Ha­gen.

Han vet ikke om and­re kom­mu­ner som er så stren­ge som Ven­ne­sla. Uan­sett me­ner han KS må ut­ford­res. Han sy­nes det er me­nings­løst å kvit­te seg med er­far­ne an­sat­te sam­ti­dig som man sli­ter med å skaf­fe nok folk.

– Vi må se på mu­lig­he­te­ne for at alle som vil, kan få stå til de er 70, sier Røed.

Til­lits­valgt for syke­plei­er­ne i Ven­ne­sla, Eli­sa­beth Jeppe­støl Abus­land, sier hun for­står sær­al­ders­gren­sen, men vi­ser til at det bare i år skal an­set­tes per­so­nell i 400 stil­lin­ger i om­sorgs­sek­to­ren på Sør­lan­det.

– For de få som øns­ker å stå len­ger enn fyl­te 65, sy­nes jeg vi skal være mer lem­pe­li­ge. De bør få lov, sier hun.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Ing­rid Hei­sel Re­ber vil job­be len­ger i Ven­ne­sla kom­mu­ne. 64-årin­gen må slut­te når hun blir 65. Det sy­nes hun er mer­ke­lig og trist.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

– De al­ler fles­te vil opp­le­ve tid­lig pen­sjons­al­der som et gode, me­ner per­so­nal­sjef i Ven­ne­sla kom­mu­ne, Hei­di Enge­støl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.