Plan­leg­ger å flyt­te gods­ter­mi­na­len

Post­nord plan­leg­ger å flyt­te fra jern­ba­nen på Lange­myr og etab­le­re seg ved mo­tor­vei­en på øst­si­den av Sør­lands­par­ken.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HEN­RIK IHME hen­rik.ihme@fvn.no

Post­nord plan­leg­ger å flyt­te fra jern­ba­nen på Lange­myr og etab­le­re seg ved mo­tor­vei­en øst for Sør­lands­par­ken. Grun­nen er at to­get går for sent.

Grun­nen til at trans­port- og lo­gis­tikk­fir­ma­et med 30 års­verk lo­kalt plan­leg­ger å for­la­te kom­mu­nen, er en­kel:

Det tar for lang tid å frak­te gods på bane.

– Hoved­ut­ford­rin­gen er at det sta­dig blir mer at­trak­tivt å frak­te gods på vei i for­hold til på bane. To­get bru­ker 8,5 ti­mer på rei­sen Kris­tian­sand – Oslo, mens en trai­ler bru­ker 4,5 ti­mer. Den­ne for­skjel­len gjør at tog­knute­punk­tet for gods i Kris­tian­sand står i fare, sier mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Post­nord, Ole Andreas Ha­gen, til Fædre­lands­ven­nen.

FLYTTING

In­gen­ting er en­de­lig be­stemt, men sel­ska­pet vur­de­rer å leg­ge en ny gods­ter­mi­nal til E 18 mel­lom Kris­tian­sand og Aren­dal.

– Jeg fat­ter ikke hvor­for det skal ta fire ti­mer mer å kjø­re tog fra Kris­tian­sand til Oslo enn bil. Tids­ta­pet er for stort til at kun­de­ne våre ak­sep­te­rer det, sier Ha­gen.

Ha­gen sier at sel­ska­pet vil­le fore­truk­ket å bru­ke jern­ba­nen til trans­port på strek­nin­gen, bå­de av mil­jø – og øko­no­mis­ke hen­syn. Men at jern­ba­nen ikke har ut­vik­let seg på lik måte med stam­vei­net­tet, og at tids­for­skjel­len mel­lom de to der­med har blitt for stor.

– Jern­ba­nen har ikke hengt med i ut­vik­lin­gen.

Hans opp­ford­ring til myn­dig­he­te­ne er å få opp far­ten på to­get, blant an­net ved å byg­ge fle­re krys­nings­spor for å unn­gå at gods­tog blir stå­en­de og ven­te på pas­sa­sjer­tog.

– VELDIG USIKRE

Distrikts­sjef i Kris­tian­sand, Jon Erik Sundt, sier at gods­to­ge­ne opp­rin­ne­lig kjør­te helt inn til ter­mi­na­len på Lange­myr. Det gjør de ikke len­ger.

Godsto­get fra Oslo til Stav­an­ger slut­tet å stop­pe i Kris­tian­sand for rundt fem år si­den, og iføl­ge Sundt er 80 pro­sent av god­set de frak­ter nå på vei.

– Kun­de­ne kre­ver kva­li­tet og at vi le­ve­rer så fort som mu­lig, og da blir det på vei, selv om vi helst øns­ker å bru­ke bane, sier han.

Post­nords lei­e­kon­trakt med Bane NOR Eien­dom for tom­ta på Lange­myr lø­per ut i 2019.

– Vi har op­sjon på ti nye år. Men nå er vi veldig usikre. Sig­na­le­ne for at si­tua­sjo­nen på bane skal end­re seg på kort sikt er ikke gode, sier Sundt.

Pro­sjekt­di­rek­tør i Bane NOR Eien­dom, Gun­nar Nø­ding, po­eng­te­rer at meste­par­ten av jern­ba­nen i lan­det er 70–100 år gam­mel.

– Når inn­sat­sen for jern­ba­nen har hengt etter, så får det ut­slag som det­te, sier han.

– Hva ten­ker du om å mis­te en leie­ta­ker i om­rå­det?

– Det er et tap. Sam­ti­dig så ei­er de byg­nin­gen selv, så det er vel et tap de har kal­ku­lert inn. Men vi mis­ter dem som grunn­leie­ta­ker og trans­por­tør, sier han.

Nø­ding sier at Lange­myr er bygd opp for å sam­le gods­tra­fik­ken på ett sted, blant an­net av miljø­hen­syn.

– Når sta­dig mer trans­port går over på vei, så er det et sam­funns­pro­blem, kom­men­te­rer Nø­ding om ut­vik­lin­gen.

– Ak­tø­re­ne i mar­ke­det har et eget sam­funns­an­svar til å ten­ke på mil­jø, men de er pris­satt på å le­ve­re øko­no­mis­ke re­sul­ta­ter. Og når byen vokser i øst med fire felts mo­tor­vei, så er ramme­be­tin­gel­se­ne i sam­fun­net slik at de un­der­gra­ver miljø­al­ter­na­ti­vet.

TILTAK På VEI

Ro­ger Korm­seth job­ber for Jern­bane­di­rek­to­ra­tet, og er an­svar­lig for jern­ba­nens gods­stra­te­gi.

– Vi har en plan om ny gods­stra­te­gi, som lig­ger til grunn for Na­sjo­nal trans­port­plan som nå be­hand­les i Stor­tin­get. Her lig­ger in­ne en rek­ke tiltak for Sør­lands­ba­nen, som å byg­ge krys- nings­spor for leng­re og ras­ke­re tog, som vil re­du­se­rer kjøre­tida.

– Men Oslo-kris­tian­sand er en ut­ford­ren­de strek­ning for jern­ba­nen. Gode vei­er og re­la­tivt kort av­stand gjør at bi­len har noen for­trinn. Men det be­tyr ikke at det ikke er mu­lig å få en stor del av gods­tra­fik­ken over på bane. Det tror vi er fullt mu­lig, hvis po­li­ti­ke­re og sam­fun­net øns­ker det.

– Men det vil ta tid. Ntp kom­mer, men pla­nen går over 12 år, og den skal fi­nan­sie­res hvert år. Man­ge tiltak gir raskt ef­fekt, mens de stør­re til­ta­ke­ne har en lang tids­ho­ri­sont, hvor det tar man­ge år å plan­leg­ge og gjen­nom­føre, sier Korm­seth.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Distrikts­sjef i Post­nord i Kris­tian­sand, Jon Erik Sundt, sier at gods­frakt på bane har blitt alt­for tid­kre­ven­de. Be­drif­ten plan­leg­ger nå å flyt­te fra Lange­myr.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Iføl­ge Jon Erik Sundt i Post­nord frak­tes 80 pro­sent av god­set al­le­re­de på vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.