Prøve­kjørt: BMW 530e

Med økt elek­trisk kjøre­leng­de, bra med ut­styr og kjøre­gle­de på sed­van­lig høyt Bmw-nivå, blir nye 530e iper­for­mance en tøff ut­ford­rer i pre­mium­klas­sen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR MJAALAND

252 heste­kref­ter og en elek­trisk rekke­vid­de på 50 kilo­me­ter. BMW 530e Per­for­mance blir en tøff ut­ford­rer i pre­mium­klas­sen.

Tar vi med at du har 252 heste­kref­ter til dis­po­si­sjon og be­ta­ler mi­ni­ma­le 3656 kro­ner i en­gangs­av­gift, er bi­len litt av en gave­pak­ke fra bå­de pro­du­sent og po­li­ti­ke­re til nors­ke bi­lis­ter.

Og med opp­gitt 50 kilo­me­ter elek­trisk rekke­vid­de plas­se­rer nye BMW 530e seg in­nen­for det gode sel­skap som selv El­bil­for­enin­gen og miljø­be­ve­gel­sen kan ak­sep­te­re in­nen­for lad­bar hy­brid­grup­pa som for­tje­ner ge­ne­rø­se av­gifts­fri­tak.

Start­pris på 545.400 kro­ner be­tyr jo at det ikke er noen bil­lig­hy­brid BMW her le­ve­rer. Men 5-se­ri­en, som ble de­li­kat for­ny­et i vin­ter, gir seg hel­ler ikke ut for å høre til øko­no­mi­se­gmen­tet. Po­en­get er at her får du en drøm av en bil når det gjel­der ut- og inn­ven­dig de­sign, kjøre­fø­lel­se og kref­ter. Til litt over en halv mil­lio­ner kro­ner. Som du i til­legg kan kjø­re bil­lig der­som du er flink til å lade og ikke har all ver­dens av lang­tu­rer på pro­gram­met.

ØKT KJØRE­LENG­DE

BMW 530e iper­for­mance er sju­en­de lad­ba­re hy­brid fra den tys­ke pre­mi­um bil­pro­du­sen­ten. Man­ge av dem sel­ger­s­vært godt, ikke minst for­di du her får mye bil, mye kref­ter og mu­lig­het for fos­sil­fri kjø­ring til en sterkt sub­si­di­ert pris.

Den økte kjøre­leng­den skyl­des at bat­te­ri­et er stør­re enn i lille­bror 330e. Det skal kun­ne fulla­des på mind­re enn fem ti­mer gjen­nom en van­lig stikkon­takt, og på rundt tre ti­mer ved la­ding på 3,7 kilo­watt.

Un­der pan­se­ret sit­ter «tvil­ling­tur­bo-ben­sin­mo­to­ren» som yter 184 heste­kref­ter. Sam­men med den elek­tris­ke mo­to­ren på 70 kilo­watt (95 heste­kref­ter), blir det hele 252 hes­ter med et drei­e­mo­ment på 420 new­ton­me­ter til dis­po­si­sjon. Kref­te­ne fra beg­ge mo­to­re­ne for­de­les gjen­nom BMWS auto­mat­gir­kas­se, som er noe av det yp­pers­te på mar­ke­det.

Ak­se­le­ra­sjo­nen fra 0-100 skjer på 6,2 se­kun­der og topp­far­ten er 235 kilo­me­ter i ti­men. Det hol- der i masse­vis og er so­lid foran die­sel­ut­ga­ven med 192 heste­kref­ter som hel­ler ikke er noen sin­ke med sine 7,6 se­kun­der. Har du skik­ke­lig hast­verk, vel­ger du kan­skje den seks sy­lind­re­de die­sel­ut­ga­ven med 265 heste­kref­ter og 5,4 se­kun­der fra null til 100 km/t. Da får du også x-dri­ve, fire­hjuls­drif­ten, noe som fore­lø­pig ikke er til­gjen­ge­lig på den lad­ba­re hy­bri­den. Hel­ler ikke sta­sjons­vog- nen, Tou­ring-ut­ga­ven, er å få med kom­bi­na­sjo­nen ben­sin- og elek­tro­mo­tor.

Men du får en god del ut­styr som ikke er med i de and­re ba­sis­mo­del­le­ne. Her er det nem­lig mer stan­dard­ut­styr enn i de and­re mo­dell­va­ri­an­te­ne i den nye 5- se­ri­en. Det in­klu­de­rer blant an­net stor­skjerm med na­vi­ga­sjons­sys­te­met «Pro­fes­sio­nal» m eden rek­ke o n line-tje­nes­ter, par­ke­ring s as­sis­tent med rygge­ka­me­ra, opp­var­met ratt, to-so­ners klima­an­legg, blueto­oth, og anti­kol­li­sjons be­skyt­tel­se.

TAR LITT PLASS

Som på de fles­te lad­ba­re hy­bri­der stje­ler bat­te­ri­ene noe av ba­ga­sje­roms plas­sen .410 li­ter med flatt gulv og mu­lig­het til å sen­ke gul­vet litt på en del av rom­met, er det du har til rå­dig­het. In­ne i den nes­ten fem me­ter lan­ge bi­len er det imid­ler­tid plass i masse­vis til fem pas­sa­sje­rer. Kom­bi­nert med en stor por­sjon luk­sus­fø­lel­se.

Med BMWS vel­kjen­te bak­hjuls­drift, som de fort­satt hol­der på i man­ge av mo­del­le­ne, får du i til-

legg en kjøre­tur på nivå med det beste som til­bys. Ben­sin­mo­to­ren er i til­legg så støy­svak at du må føl­ge med på in­stru­men­te­ne for å se hvor ener­gi­en kom­mer fra. Nav­net iper­for­mance be­tyr en­kelt og greit at det er i-di­vi­sjo­nen hos BMW som har stått for hy­bri­di­se­rin­gen. Sam­me av­de­ling som pro­du­se­rer el­bi­le­ne e3 og i8.

FOTO: TOR MJAALAND

Den lad­ba­re ut­ga­ven av BMW 530e har opp til 50 kilo­me­ter elek­trisk kjøre­leng­de.

FOTO: TOR MJAALAND

Inn­ven­dig er det sed­van­lig de­li­kat Bmw-stil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.