Mas­sa­kren i Man­ches­ter

Ter­ro­ren har tatt et nytt, bru­talt steg. Nå har den an­gre­pet våre barn og våre unge.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Vi kun­ne håpe at det­te er de sis­te, de­spe­ra­te krampe­trek­nin­ge­ne fra en av de ver­ste ter­ror­grup­pe­ne ver­den har opp­levd.

En pop­kon­sert med ten­årings­ido­let Aria­na Gran­de i Man­ches­ter ble plut­se­lig en helt uvir­ke­lig ter­ror­sce­ne. En fest i gle­de og mu­sikk, end­te i en blo­dig mas­sa­kre.

22 men­nes­ker drept. Den yngs­te bare på 8 år. Bil­der av det bre­de smi­let til Saf­fie pre­ger man­ge nett­ste­der nå. 59 men­nes­ker er al­vor­lig ska­det.

Minst 12 barn un­der 16 år ble kjørt til syke­hus med al­vor­li­ge ska­der, opp­ly­ser am­bu­lanse­tje­nes­ten i om­rå­det til pres­sen.

Ter­ro­rens gru etter­la­ter vold­somt von­de inn­trykk hver gang den ram­mer så blindt. Nå har det skjedd en ny, gru­full ut­vik­ling. For hvis den isla­mis­tis­ke, fun­da­men­ta­lis­tis­ke ter­ro­ren den­ne gan­gen var mer enn bare å ram­me et tett be­fol­ket sted, hvis den be­visst valg­te den­ne sce­nen med så man­ge barn og så man­ge unge – så har Is-ter­ro­ren fått en ny di­men­sjon som gjør den – om mu­lig – on­de­re enn det vi har sett tid­li­ge­re.

Kan­skje vil etter­forsk­nin­gen gi svar på det etter hvert, men hvis det skul­le vise seg å være et av po­en­ge­ne med nett­opp det­te må­let – så fin­nes det ikke noe opp­lagt svar på hva vi da skal Man­ches­ters be­folk­ning åp­net sine hjem for red­de ung­dom­mer og taxi­er kjør­te hele nat­ten sjok­ker­te ofre hjem. gjø­re. For vi vet det jo godt – vi kan ald­ri sik­re oss mot ter­ror. Ikke hvis vi skal leve gode, frie liv og unn­gå å ska­pe et over­våk­nings- og po­liti­sam­funn.

Ter­ror­grup­pen Den islams­ke sta­ten (IS) tar på seg skyl­den for an­gre­pet gjen­nom sitt eget pro­pa­ganda­or­gan Amaq, mel­der ny­hets­by­rå­et Reu­ters. Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May sa tirs­dag at myn­dig­he­te­ne me­ner å vite hvem selv­mords­bom­be­ren som spreng­te seg etter kon­ser­ten man­dag kveld, er. An­gri­pe­ren døde på ste­det. En an­nen mann er også på­gre­pet, men i skri­ven­de stund er det uklart hva slags til­knyt­ning ved­kom­men­de har til ter­ro­ren.

IS har mis­tet det gre­pet om Irak og Sy­ria de had­de. Vi kun­ne håpe at det­te er de sis­te, de­spe­ra­te krampe­trek­nin­ge­ne fra en av de ver­ste ter­ror­grup­pe­ne ver­den har opp­levd. Men selv om or­ga­ni­sa­sjo­nen mis­ter ter­ri­to­ri­er, vet vi også at de kan være rus­tet og i stand til å gjø­re ver­den utrygg len­ge frem­over. De har dess­ver­re man­ge sym­pa­ti­sø­rer, også i Euro­pa. Vi må være stål­satt for fle­re an­slag, vi må prø­ve å sik­re oss, men vi må også prø­ve ikke å la det fan­ge oss i frykt. Det tje­ner bare ter­ro­ren på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.