Brann og po­li­ti i fel­les bygg

Kris­tian­sand kom­mu­ne fore­slår å sam­lo­ka­li­se­re po­liti­sta­sjo­nen og brann­sta­sjo­nen i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– En slik løs­ning vil få en sen­tral plas­se­ring like ved E 18 og midt mel­lom tun­ne­le­ne. Det vil også ha om­kjø­rings­vei­er og ha strand­lin­je, noe som be­tyr rask re­spons­tid på sjø, sier Per- chris­ti­an Ny gård, le der­for bygg-og ei­en­doms­av­de­lin­gen i Kris­tian­sand eien­dom.

Ag­der po­liti­dis­trikt har nett­opp star­tet ar­bei­det med å fin­ne ut hvor de skal hol­de til de kom­men­de åre­ne. De har søkt etter et bygg på mel­lom 12.000 og 16.000 kvad­rat­me­ter som de kan leie. Det må lig­ge et sted mel­lom Odde­mar­ka og Gart­ner­løk­ka og være inn­flyt­tings­klart in­nen 1. ok­to­ber 2022.

Bå­de Kris­tian­sand kom­mu­ne og Kris­tian­sands re­gio­nen brann og red­ning (KBR) me­ner det må være en god løs­ning å plas­se­re et nytt po­liti­hus på Klyn­ga ved Od­der­nes­broa der da­gens brann­sta­sjon lig­ger.

Det kom­mer fram i et brev som Kris­tian­sand eien­dom har sendt til Po­li­ti­ets fel­les­tje­nes­ter.

BESTE TOMT

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) har al­le­re­de vært ute og fore­slått at et nytt po­liti­hus blir lagt til Jern­bane­tom­ta som Rom Eien­dom dis­po­ne­rer. For­sla­get om sam­lo­ka­li­se­ring med brann­ve­se­net kom­mer etter at Kris­tian­sand eien­dom har gått gjen­nom de area­le­ne som Kris­tian­sand kom­mu­ne dis­po­ne­rer.

– Vi har sett hvil­ken tomt vi me­ner eg­ner seg best, og kom­met fram til at det er den­ne tom­ten. Så kan det hen­de at det er tom­ter vi ikke dis­po­ne­rer som eg­ner seg bed­re, sier Ny­gård.

Iføl­ge Jan Røilid, brann­sjef i KBR, kan en sam­lo­ka­li­se­ring være et godt al­ter­na­tiv også for dem. De må uan­sett gjen­nom­føre ut­bed­rin­ger på sitt bygg fra 1986.

– Vi ser på det som en mu­lig­het. Men her må po­li­ti­et vur­de­re det sik­ker­het sm e s sige og om det er sår­bart å plas­se­re to nød­eta­ter på sam­me sted, sier Røilid.

STORT NOK

Ag­der po­liti­dis­trikt kom­men­te­rer ikke for­sla­ge­ne etter hvert som de kom­mer inn. Vise­po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll sier han vil ha en to­tal­over­sikt over alle al­ter­na­ti­ve­ne in­nen man­dag. De­ret­ter vil de ta en be­slut­ning sam­men med Po­li­ti­ets fel­les­tje­nes­ter.

Selv om de har søkt etter et nytt bygg, er det også et al­ter­na­tiv å bli væ­ren­de der de er i dag.

Svein To­re Lar­sen, pro­sjekt­le­der i Po­li­ti­ets fel­les­tje­nes­ter, sier det har vært stor in­ter­es­se i mar­ke­det for å til­by po­li­ti­et nye lo­ka­ler i Kris­tian­sand.

– Hvor­dan stil­ler po­li­ti­et seg til sam­lo­ka­li­se­ring med brann­ve­se­net?

– På ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at po­li­ti­et er po­si­ti­ve til sam­lo­ka­li­se­ring. Stor­tin­get har al­le­re­de be­stemt at alarm­sen­tra­le­ne skal lig­ge sam­let.

GOD PLASS

Iføl­ge Kris­tian­sand eien­dom er det plass nok for bå­de brann­ve­sen og po­li­ti der brann­sta­sjo­nen i dag hol­der til.

– Det­te er en tomt på mel­lom 10 og 11 mål. Med et bygg på fire­fem eta­sjer, er du oppe i det vo­lu­met som po­li­ti­et etter­spør. Spørs­må­let er om po­li­ti­et øns­ker det­te, sier Per-chris­ti­an Ny­gård.

TO BRANNSTASJONER

Uav­hen­gig av hva som skjer med po­li­ti­et, må brann­sta­sjo­nen i Kris­tian­sand uan­sett gjen­nom en ut­bed­ring. Kris­tian­sand brann og red­ning vil se på fle­re al­ter­na­ti­ver for nye lo­ka­ler.

En løs­ning kan bli å byg­ge to brannstasjoner. Det vil si at man ut­bed­rer da­gens sta­sjon i til­legg til å byg­ge en ny et an­net sted i dis­trik­tet.

– Det kan duk­ke opp som et al­ter­na­tiv vi må vur­de­re kon­tra det å be­hol­de da­gens plas­se­ring, sier Jan Røilid.

De ven­ter blant an­net på en ny di­men­sjo­ne­ring s for­skrift o gen ny be­red­skaps ana­ly­se før­de be­stem­mer seg.

ARKIVFOTO: KJETIL REITE

Da­gens brann­sta­sjon er fra 1986 og er bå­de li­ten og ned­slitt. De har der­for vært nødt til å set­te opp brak­ker (til venst­re i bil­det). Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning (KBR) er po­si­ti­ve til å sam­lo­ka­li­se­re dem og po­li­ti­et si­den de li­ke­vel må gjen­nom­føre ut­bed­rin­ger.

ARKIVFOTO: JON ANDERS SKAU

Po­li­ti­et kan være på vei ut fra sitt nå­væ­ren­de bygg som de lei­er av Stats­bygg. De har blitt kon­tak­tet av fle­re som gjer­ne vil leie dem et nytt bygg fra ok­to­ber 2022.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.