Vars­ler trek­ker sa­ken i frykt for å bli av­slørt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no - 91360820

En ano­nym vars­ler som gikk via kon­troll­ut­val­get i Søgne, har truk­ket var­se­let av frykt for å bli av­slørt.

To vars­le­re har i lø­pet av vår­en gått uten­om de or­di­næ­re vars­lings­ru­ti­ne­ne i Søgne kom­mu­ne for å for­tel­le om uli­ke al­vor­li­ge for­hold ved ar­beids­mil­jø­et på råd­hu­set.

Kon­troll­ut­val­get har blitt brukt som en sis­te ut­vei for å iva­re­ta ano­ny­mi­tet ved vars­lin­ge­ne. Den ene sa­ken skal være en helt ny vars­lings­sak. Den and­re er etter hva Fædre­lands­ven­nen er­fa­rer et nytt vars­lings­brev om kri­tikk­ver­di­ge for­hold i hånd­te­rin­gen av en vans­ke­lig sak som har ver­sert i to år.

På for­ri­ge møte i Kon­troll­ut­val­get in­for­mer­te ut­valgs­le­der Jan Stub­stad om sa­ke­ne i luk­ket del av mø­tet.

FRYKT

Ons­dag 24. mai skal sa­ken opp som ori­en­te­ring i kom­mune­sty­ret.

Etter hva Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til, er det imid­ler­tid ikke snakk om to sa­ker leng­re. Den ene vars­le­ren skal ha truk­ket seg.

– Kan du be­kref­te at den ene vars­le­ren har truk­ket sa­ken sin?

– Ja, det stem­mer. Jeg kom­mer til å ori­en­te­re kom­mune­sty­ret om det­te. Jeg kan ikke si mer om sa­ken nå, sier Jan Stub­stad.

Frykt for at ano­ny­mi­te­ten ikke blir iva­re­tatt gjen­nom pro­ses­sen er år­sak til at var­se­let nå blir truk­ket.

Det er den helt nye vars­lings­sa­ken som nå trek­kes.

MAN­GE SA­KER

Gjen­nom vin­te­ren og vår­en har også fag­for­enin­gen Pa­rat hatt en kon­flikt gå­en­de med kom­mu­nen om hånd­te­rin­gen av vars­ler­sa­ker fra noen av fag­for­enin­gens med­lem­mer.

I for­ri­ge uke send­te ad­vo­kat Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen en stev­ning av kom­mu­nen til ting­ret­ten. Det går mot retts­sak på grunn av må­ten vars­le­ne ble hånd­tert på.

En eks­tern rap­port an­ty­det at en vars­ler had­de blitt ut­satt for gjen­gjel­del­se etter vars­ling. Kom­mu­nen be­stri­der det­te og har ment at det ikke er grunn­lag for noen sak.

To­talt er det tjue­en vars­ler­sa­ker om ar­beids­mil­jø­et i Søgne kom­mu­ne de sis­te to åre­ne. Man­ge av vars­ler­ne har kla­get over at det ikke blir hørt, og ikke får til­bake­mel­din­ger om hvor­dan sa­ke- ne de­res blir hånd­tert.

UKJENT FOR ORDFØREREN

Det er ven­tet at sa­ken Pa­rat nå rei­ser vil kom­me for ret­ten i lø­pet av høs­ten.

Kom­mu­nen har av­vist at det er grunn­lag for retts­sak.

– Det er ikke noe ve­sent­lig nytt i stev­nin­gen, kom­men­te­rer Fro­de Lauareid fra KS Ad­vo­ka­te­ne, som bi­står Søgne kom­mu­ne i sa­ken.

Ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) var ukjent med stev­nin­gen da Fædre­lands­ven­nen kon­tak­tet hen­ne for en kom­men­tar.

– Jeg er ikke blitt in­for­mert, så det­te kan jeg vans­ke­lig kom­men­te­re, an­net enn å ta det til etter­ret­ning, sier hun.

Hun sier grun­nen til det kan være at hun er er­klært in­ha­bil i for­bin­del­se med den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen av sa­ken.

– Det­te vi­ser jo at man ikke kan ved­ta seg ut av en opp­kla­ring av sa­ken, så det­te må vi prø­ve å ta lær­dom av, slår Hil­de fast.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Vars­lings­sa­ke­ne som be­rø­rer ar­beids­mil­jø­et på Søgne råd­hus har pas­sert 20. Men nå har den sis­te vars­le­ren truk­ket sa­ken sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.