Et­ter­ly­ser po­li­tisk sty­ring av Po­liti­di­rek­to­ra­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp) har mis­tet sty­rin­gen over Po­liti­di­rek­to­ra­tet, me­ner jus­tis­ko­mi­te­ens leder Ha­dia Tajik (Ap). Amund­sen er ikke enig.

VG skri­ver tirs­dag om hvor­dan Po­liti­di­rek­to­ra­tet har kjem­pet mot å sam­lo­ka­li­se­re nød­eta­te­nes alarm­sen­tra­ler – bå­de i ti­den før og etter Stor­tin­gets ved­tak i juni 2015.

Do­ku­men­ter som avi­sen si­te­rer fra, og som til nå har vært unn­tatt of­fent­lig­het, av­dek­ker en dyp kon­flikt mel­lom Jus­tis­de­par­te­men­tet og Po­liti­di­rek­to­ra­tet (POD).

Sam­lo­ka­li­se­ring av alarm­sen­tra­le­ne for po­li­ti, brann og helse er ved­tatt av Stor­tin­get som en del av po­litire­for­men der 27 po­liti­dis­trikt blir til 12. Tan­ken er å få til bed­re sam­ar­beid mel­lom nød­eta­te­ne.

LEGGER NED

To år etter Stor­tin­gets ved­tak er sam­lo­ka­li­se­ring gjen­nom­ført i bare ett av de tolv dis­trik­te­ne. Sam­ti­dig har POD ved­tatt å leg­ge ned den ene alarm­sen­tra­len – i Dram­men – som har hatt sam­lo­ka­li­se­ring helt si­den 2010. I ste­det skal det etab­le­res en ny sen­tral i Tøns­berg, men uten AMK, skri­ver avi­sen.

– Det frem­står som at POD ikke blir styrt po­li­tisk, men sty­rer seg selv. Det er vans­ke­lig å vite om Frem­skritts­par­ti­ets jus­tis­mi­nist­re har mang­let evne el­ler vil­je til å ta le­del­se over ut­vik­lin­gen. Men re­sul­ta­tet er uan­sett det sam­me, sier jus­tis­ko­mi­te­ens leder Ha­dia Tajik til NTB.

– Stor­tin­gets ved­tak om sam­lo­ka­li­se­ring av nød­melde­sen­tra­le­ne har ikke blitt gjen­nom­ført, fast­slår hun.

UREALISTISK

Po­liti­di­rek­tør Odd Reidar Hum­le­gård er enig i at det går sak­te. Han sier til VG at det er «ek­sep­sjo­nelt lav mål­opp­nå­el­se i for­hold til am­bi­sjo­ne­ne for sam­lo­ka­li­se­ring av de tre nød­eta­te­ne».

Men iføl­ge Hum­le­gård har po­li­ti­ker­ne hatt urea­lis­tis­ke tan­ker om hva som er mu­lig å få til. Iføl­ge VG om­ta­ler han re­gje­rin­gens og Stor­tin­gets am­bi­sjons­nivå som «olym­pis­ke le­ker».

– Hva po­li­ti­ker­ne har hatt av kunn­skap el­ler si­tua­sjons­for­stå­el­se, vet jeg ikke, sier Hum­le­gård.

DEMOKRATISK PROBLEM

Tajik me­ner at jus­tis­mi­nis­ter Amund­sen sna­rest må ta grep:

– Inn­byg­ger­ne må kun­ne sto­le på at det er per­sone­ne de har valgt til å re­pre­sen­te­re seg som tar po­li­tis­ke be­slut­nin­ger her i lan­det, og at di­rek­to­ra­ter gjen­nom­fø­rer det de­mo­kra­ti­et har ved­tatt. Jeg for­ut­set­ter at jus­tis­mi­nis­te­ren tar an­svar for at det­te ikke får fort­set­te, men at sam­lo­ka­li­se­ring av nød­melde­sen­tra­le­ne gjen­nom­fø­res som ved­tatt, sier hun til NTB.

Jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen sier han har til­lit til at Po­liti­di­rek­to­ra­tet iverk­set­ter og for­hol­der seg lo­jalt til po­li­tisk be­slut­nin­ger.

– Nær­po­litire­for­men og sam­lo­ka­li­se­ring av nød­eta­ter er i rute. Etter at jeg til­tråd­te som jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter 20. de­sem­ber 2016, har jeg selv åp­net sam­lo­ka­li­sert sen­tral i Inn­lan­det 30 mars og skal åpne i Nord­land 6. juni.

FOTO: NTB SCANPIX

Leder av jus­tis­ko­mi­te­en, Ha­dia Tajik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.