Las­tet ned og opp­be­var­te over­g­reps­bil­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Et samboerpar er dømt til fem må­ne­der feng­sel for å ha las­tet ned og opp­be­vart barne­por­no­gra­fis­ke bil­der.

I tids­pe­rio­den ja­nu­ar 2013 til no­vem­ber 2015 var man­nen og kvin­nen i be­sit­tel­se av til sam­men 73 bilde­fi­ler og 28 film­fi­ler som vi­ser sek­su­el­le over­grep mot barn el­ler sek­su­ali­se­rer barn.

Fire av bil­de­ne er egen­pro­du­ser­te og tatt med kvin­nens mo­bil­te­le­fon. Bil­de­ne vi­ser ett el­ler fle­re barns nak­ne kjønns­or­gan.

I dom­men kom­mer det fram at bil­de­ne ble fun­net på et ame­ri­kansk nett­sted som over en leng­re pe­rio­de had­de blitt over­vå­ket av ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter.

Un­der over­våk­nin­gen ble det fun­net en norsk ip-adres­se, som se­ne­re før­te til at po­li­ti­et ak­sjo­ner­te mot pa­rets bo­lig i no­vem­ber 2015.

Bil­de­ne var lag­ret på en hard­disk og en minne­pin­ne.

Bå­de man­nen og kvin­nen er i Kris­tian­sand ting­rett dømt til fem må­ne­der feng­sel for for­hol­de­ne.

Man­nen er dømt for å ha opp­be­vart 69 bilde­fi­ler og 28 film­fi­ler, samt for å ha søkt etter sek­su­ali­ser­te bil­der av barn på in­ter­nett.

Kvin­nen er dømt for ha pro­du­sert og opp­be­vart fire bil­der. Ret­ten har vur­dert det som straffe­skjer­pen­de at kvin­nen job­bet i barne­hage da bil­de­ne ble tatt.

I for­mil­den­de ret­ning pe­ker ret­ten på at hun har er­kjent å ha tatt bil­de­ne.

Kvin­nen er i til­legg dømt for nar­ko­tika­bruk, samt for å ha kjørt bil i rus­på­vir­ket til­stand. Hun har også fått fø­rer­kor­tet be­slag­lagt, og må gjen­nom­føre en ny fø­rer­prø­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.