Ten­te bål in­ne i egen ene­bo­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

I ok­to­ber 2015 fyr­te 40-årin­gen bål in­ne i ene­bo­li­gen, slik at det opp­stod brann. Hu­set var be­gjært tvangs­solgt.

Nå må den 40 år gam­le man­nen sone 120 da­ger i feng­sel for for­hol­det, etter å ha blitt dømt i Kris­tian­sand ting­rett.

Det var natt til 5. ok­to­ber 2015, at na­bo­er vars­let nød­eta­te­ne om en hus­brann i Vågs­bygd.

Da po­li­ti og brann­ve­sen an­kom ste­det sto det flam­mer ut av vin­du­er i and­re eta­sje. Vin­du­er sto åpne og dø­re­ne var ulås­te. In­gen per­soner be­fant seg i hu­set.

FYR­TE OPP BÅL

I dom­men kom­mer det fram at man­nen an­ten­te to bål, slik at bran­nen opp­stod. Hu­set fikk om­fat­ten­de ska­der, og om­fan­get ble i etter­tid be­reg­net til over 1,6 mil­lio­ner kro­ner.

Før bran­nen, på som­mer­en i 2015, ble ene­bo­li­gen lagt ut for tvangs­salg, på grunn av mis­lig­hold av hus­lå­net. Tvangs­sal­get skul­le gjen­nom­fø­res som med­hjel­per­salg.

I det førs­te mø­tet med ei­en­doms­meg­le­ren for­klar­te man­nen at hu­set sto ufor­sik­ret. De­ret­ter skal han ha ut­talt at han vil­le bren­ne ned hu­set, slik at ban­ken ikke fikk pen­ger. Man­nen for­klar­te i ret­ten at han sa det­te for å få opp­merk­som­het.

TVANGS­SALG

Meg­le­ren sør­get for at hu­set ble for­sik­ret gjen­nom Gjen­si­di­ge, etter det førs­te mø­tet.

Man­nen var opp­ført som ene­ei­er, men lei­de ut bo­li­gen i leng­re tid.

1. ok­to­ber ble lei­e­av­ta­len med de sis­te leie­ta­ker­ne sagt opp. Noen da­ger se­ne­re skul­le man­nen inn til so­ning for en an­nen dom.

Ret­ten me­ner det er på­fal­len­de at 40-årin­gen sa opp lei­e­for­hol­det og fjer­net ei­en­de­ler fra hu­set i da­ge­ne før bran­nen.

ERKJENNER IKKE

Man­nen erkjenner ikke straff­skyld for for­hol­det, men ret­ten vis­te til at man­nen har av­gitt uli­ke for­kla­rin­ger etter bran­nen, og fes­tet ikke lit til hans for­kla­ring.

Ret­ten har vur­dert det som straffe­skjer­pen­de at Gjen­si­di­ge ble ut­satt for et tap på over 1,6 mil­lio­ner kro­ner. At man­nen tid­li­ge­re er dom­felt, blant an­net for ty­veri­be­dra­ge­ri er også skjer­pen­de.

I til­legg til feng­sels­straf­fen, er man­nen dømt til å be­ta­le 1.675.649 kro­ner i er­stat­ning til Gjen­si­di­ge for­sik­ring ASA.

FOTO: HEN­RIK IHME

In­gen per­soner be­fant seg i bo­li­gen da bran­nen opp­stod. En mann er dømt til feng­sel for å ha satt fyr på hu­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.