150 for­eld­re skal gjø­re Lund trygt

Lund har mo­bi­li­sert etter at unge men­nes­ker har skapt utrygg­het i by­de­len. Nå har 150 for­eld­re sagt ja til å gå natte­ravn på dag­tid.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

De voks­ne skal ut til ste­de­ne der de unge sam­les.

– Det er førs­te gang noe slikt blir or­ga­ni­sert i Kris­tian­sand og det er gans­ke unikt at de kla­rer å mo­bi­li­se­re så man­ge for­eld­re, sier Jo­hanne Be­ni­tez Nil­sen, kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de ko­or­di­na­tor Kris­tian­sand kom­mu­ne.

De har de sis­te må­ne­de­ne job­bet med tiltak som kan ska­pe stør­re trygg­het i by­de­len Lund. Et av pro­ble­me­ne har vært at unge men­nes­ker ska­per utrygg­het i nær­om­rå­det ved å sam­le seg på ste­der som for ek­sem­pel Bertes­buk­ta.

– Det har ført til at be­bo­ere ikke vil bru­ke om­rå­de­ne på sam­me måte som tid­li­ge­re, og det­te er pri­mært knyt­tet til etter­mid- dag og kvelds­tid. Det å ha syn­li­ge og tryg­ge voks­ne til ste­de på uli­ke om­rå­der har det vært be­hov for len­ge, sier Jo­hanne Be­ni­tez Nil­sen.

DAGRAVN

Til­ta­ket som har blitt kalt «dagravn» star­ter førs­te hel­ga i juni. 150 for­eld­re har meldt seg til tje­nes­ten som vil fun­ge­re på sam­me måte som natte­ravn. For­skjel­len er alt­så at de star­ter sin run­de kl 18.00 på etter­mid­da­gen og hol­der seg til by­de­len Lund.

– I gro­ve trekk drei­er det­te seg om å være til ste­de på de ste­de­ne som po­li­ti og felt­team­et in­for­me­rer om at er ut­sat­te. De skal ikke gå inn i kon­flik­ter, men kan rin­ge po­li­ti­et og barne­vern­vak­ta el­ler svip­pe unge hjem. Det­te drei­er seg også om å være en god støt­te og venn, sier Nil­sen.

– VÆRE VEN­NER

Ar­bei­det med å ska­pe en tryg­ge­re by­del har bak­grunn blant an­net i dob­belt­dra­pe­ne ved Wilds Min­ne sko­le i fjor. I april ble det ar­ran­gert en trygg­hets­vand­ring for å fin­ne tiltak for en tryg­ge­re by­del. Ini­tia­ti­vet til tje­nes­ten «dagravn» kom fra Re­nathe Aatan­gen som selv bor i by­de­len og som har barn i sko­len.

– Vi skal være ven­ner med barn og unge vi mø­ter. Som for­eld­re og voks­ne i nær­mil­jø­et får vi sam­ti- dig god kunn­skap om ung­doms­mil­jø­et og hvor­dan ung­dom­me­ne har det, sier hun i en presse­mel­ding som Kris­tian­sand kom­mu­ne gikk ut med tirs­dag etter­mid­dag.

Kris­tian­sand kom­mu­ne vil også øke styr­ken på kom­mu­nens felt­team som ope­re­rer over hele byen. Også dis­se vil job­be mot by­de­len Lund.

Det blir også satt i verk fle­re lo­ka­le tiltak i by­de­len.

●● Ku­hol­men og Fram­nes vel­for­ening har tatt ini­tia­tiv til å ryd­de og rive gam­le gjer­der på sta­dion slikt at om­rå­det blir åp­ne­re og fi­ne­re.

●● Tek­nisk sek­tor har la­get en ny plan for be­lys­nin­gen for Lund. De vil også ryd­de opp og gjø­re inn­syn til bort­gjem­te plas­ser enk­le­re. Ar­bei­det star­ter etter som­mer­fe­rien.

●● Fri­tids­klub­ben kom­mer til å inn­føre fle­re tilbud til høs­ten, iføl­ge Kris­tian­sand kom­mu­ne.

TRYGG­HETS­VAND­RING

Den sto­re dug­na­den for å fin­ne fram til tiltak på Lund, ble gjen­nom­ført 3. april i år. Det kan også bli ak­tu­elt å gjen­nom­føre lig­nen­de ar­beid i and­re by­de­ler.

FOTO: KJETIL REITE

Da kom­mu­nen gjen­nom­før­te trygg­hets­vand­ring i april kom det fram at det er be­hov for at fle­re voks­ne er til ste­de på ut­sat­te ste­der på Lund. Her gjen­nom­går en grup­pe om­rå­det rundt Wilds Min­ne sko­le: F.h. leder for kom­mu­nens fore­byg­gen­de team, Ka­rin Ber­tel­sen, nest­le­der i opp­vekst­sty­ret He­le­ne Bjer­ke Fred­heim (Frp), råd­gi­ver ved Odde­mar­ka sko­le Lars Her­seth, idretts­jef i Kris­tian­sand, Ter­je Abra­ham­sen og rek­tor ved Wilds Min­ne sko­le, An­ne Mansoor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.