Topp og bunn skil­ler 10.000

Et bo­lig­lån på to mil­lio­ner kro­ner kos­ter deg 10.000 kro­ner mer etter skatt i Spare­bank 1 Sr-bank enn i Land­kre­ditt Bank det førs­te året av lå­nets løpe­tid.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Det var over­ras­ken­de at det var så sto­re for­skjel­ler, sier kon­sern­di­rek­tør kom­mu­ni­ka­sjon i Spare­bank 1 Sr-bank, Thor-chris­ti­an Haug­land.

I Fædre­lands­ven­nens rentebarometer hav­ner nem­lig Spare­bank 1 Sr-bank på bunn blant sør­lands­ban­ke­ne (ban­ker med ho­ved­kon­tor el­ler fi­li­al på Sør­lan­det) med sin ef­fek­ti­ve ren­te på 2,77 pro­sent for et or­di­nært bo­lig­lån på to mil­lio­ner kro­ner in­nen­for 75 pro­sent sik­ker­het.

Sam­men­lig­net med bil­ligs­te sør­lands­bank, Bir­ke­nes Spare­bank, må du ut med snaue 6000 kro­ner mer i året etter skatt i rente­ut­gif­ter for førs­te år av lå­nets løpe­tid om du har lå­net i SRBank. Sam­men­lig­ner man med alle lan­dets ban­ker, hvor nett­ba­ser­te Land­kre­ditt Bank ra­ger øverst, er eks­tra­ut­gif­ten på snaue 10.000 kro­ner.

TAS TIL ETTER­RET­NING

– Det tar vi til etter­ret­ning, sier Haug­land, som ikke vil si om ban­ken vur­de­rer å kut­te ren­ten.

– Det har vi ikke lov til å si før rente­end­rin­gen fak­tisk lig­ger på bor­det, for­kla­rer kon­sern­di­rek­tø­ren.

Ren­ten ban­ke­ne må be­ta­le for å låne pen­ger hos and­re ban­ker har vært på sitt la­ves­te nivå noen­sin­ne den sis­te må­ne­den. Li­ke­vel har ikke ban­ke­ne kut­tet ren­ten.

For­ri­ge gang vi sjek­ket bo­lig­låns­ren­te­ne for sør­lands­ban­ke­ne var gjen­nom­snit­tet for samt­li­ge av dem 0,1 pro­sent­po­eng la­ve­re. Og det­te på sam­me tids- punkt som penge­mar­keds­ren­ten, ban­kens inn­låns­kost­nad, har sun­ket med 0,2 pro­sent­po­eng.

– MODERAT MARGIN

– Nors­ke ban­ker har litt bed­re inn­tje­ning nå enn i fjor høst, men mar­gi­nen de tar er li­ke­vel moderat og lig­ger un­der snit­tet for svens­ke ban­ker, sier kre­ditt­ana­ly­ti­ker og rente­eks­pert Pål Ring­holm.

Og selv om han me­ner det er po­si­tivt med so­li­de ban­ker som tje­ner pen­ger, på­pe­ker rente­eks­per­ten at det ikke er noe bank­kun­de­ne skal gå rundt å ta an­svar for:

– Det er ikke bo­lig­ei­er­nes per­son­li­ge opp­ga­ver å fi­nan­siere ban­ke­ne, så kan du få et lån med bed­re be­tin­gel­ser enn det du har i dag, er det bare å byt­te, sier Ring­holm.

Tid­li­ge­re har kre­ditt­ana­ly­ti­ke­ren an­be­falt låne­kun­der som har struk­ket strik­ken å bin­de ren­ten i ti år.

– Jeg me­ner vi har pas­sert rente­bun­nen og at nes­te end­ring vil bli opp­over. Det er fullt mu­lig at bo­lig­låns­ren­ta er det dob­belt av hva den er i dag om fem år, ad­va­rer Ring­holm.

FØRSTEHJEMSLÅN

For førstehjemslån er dif­fe­ran­sen mel­lom topp og bunn mind­re enn for or­di­næ­re bo­lig­lån. Her er det Spare­ban­ken Sør som top­per lis­ten blant sør­lands­ban­ke­ne, kun 0,07 pro­sent­po­eng dy­re­re enn lan­dets bil­ligs­te førstehjemslån som Din Bank står bak.

FOTO: RICHARD NODELAND

Spare­bank 1 Sr-bank har den høy­es­te låne­ren­ta blant de fem­ten sør­lands­ban­ke­ne i Fædre­lands­ven­nens rentebarometer. Her fra spare­ban­kens lo­ka­ler i Fest­nings­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.