– Be om la­ve­re ren­te

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Jor­ge Jen­sen, fag­di­rek­tør fi­nans i For­bru­ker­rå­det, an­be­fa­ler bank­kun­de­ne til å være mer ak­ti­ve.

– Det er in­gen grunn til å bli sit­ten­de med for høy ren­te. Ta med rente­baro­me­te­ret fra Fædre­lands­ven­nen til ban­ken din som for­hand­lings­kort og be om la­ve­re ren­te, sier Jen­sen.

Han me­ner ban­ke­ne er in­ter­es­sert i gode kun­der, og at rente­sat­se­ne i pris­lis­te­ne er mu­li­ge å for­hand­le på.

– Ban­ke­ne i Norge tje­ner ge­ne­relt sett godt med pen­ger, så det er in­gen grunn til å få dår­lig sam­vit­tig­het, fort­set­ter fag­di­rek­tø­ren.

At ban­ke­ne ikke har sen­ket låne­ren­te­ne sine til tross for fal­let i penge­mar­keds­ren­te­ne, me­ner Jen­sen del­vis skyl­des kun­de­ne selv.

– På sikt vil jo mar­keds­pri­sen føl­ge penge­mar­keds­ren­ten, men noen gan­ger tar det leng­re tid for­di kun­de­ne ikke er ak­ti­ve nok. Så opp­ford­rin­gen må der­for være at låne­kun­de­ne bru­ker mar­keds­mak­ten sin. Om ta­bel­le­ne: Rente­be­tin­gel­ser er inn­hen­tet fra Fi­nans­por­ta­len.no 22. mai 2017 og vi­ser ban­kens beste ren­te. Be­spa­rel­se­ne i kro­ner er vist etter skatt for førs­te år av lå­nets løpe­tid. Ef­fek­tiv ren­te er be­reg­net in­klu­si­ve ter­min­ge­by­rer og etab­le­rings­ge­by­rer og en ned­be­ta­lings­tid på 20 år. *DNB og Nor­dea kre­ver høy inn­tekt el­ler stor spare­ka­pi­tal for sine beste be­tin­gel­ser. And­re ban­ker kan også ha kri­te­ri­er for sin beste ren­te.

**Har in­di­vi­du­ell pri­sing av lån, men opp­gir en "ty­pisk bo­lig­låns­ren­te gitt av våre kon­to­rer".

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.