Krym­per vi­de­re, men får av­ta­le med Exxon­mo­bil

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Sevan Marine krym­per vi­de­re, men gle­der seg over en fersk ramme­av­ta­le med Exxon­mo­bil.

– Vi er hen­rykt over den­ne lang­sik­ti­ge ramme­av­ta­len med Exxon­mo­bil. Den re­pre­sen­te­rer en ny mile­pæl i ut­vik­lin­gen av Sevan Marine, vårt sy­lind­ris­ke skrogde­sign og våre tek­no­lo­gis­ke kom­pe­tan­se, ut­ta­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Re­ese Mc­ne­el i børs­mel­din­gen for førs­te kvar­tal 2017.

Rundt 5000 in­ge­ni­ør­ti­mer reg­ner det aren­dal­ba­ser­te tek­no­logi­sel­ska­pet Sevan Marine ASA med å ut­fø­re for Exxon­mo­bil i 2017. Job­ben trengs åpen­bart, for Sevan Marine er in­ne i en vold­som krympe­pe­riod, ak­ku­rat som man­ge av Sør­lan­dets No­de-be­drif­ter, se­nest do­ku­men­tert gjen­nom Mhwirths 2016-regn­skap.

70-80 PST INNTEKTSFALL

I førs­te kvar­tal 2016 var Sevan Ma­ri­nes inn­tek­ter 42,9 mil­lio­ner kro­ner. I til­sva­ren­de pe­rio­de ett år se­ne­re had­de de sun­ket med 72 pro­sent til 12,1 mill. for «vi­dere­ført virk­som­het», som det he­ter. In­klu­de­res også «ha­len» av ak­ti­vi­te­ter som er solgt ut, blir om­set­nin­gen 40,9 mil­lio­ner kro­ner i førs­te kvar­tal 2017, mot 180 mill. ett år før. Det er ned 77 pro­sent.

Re­sul­ta­tet er hel­ler ikke til å hop­pe i ta­ket for. «Vi­dere­ført virk­som­het» hav­net på mi­nus 11,9 mil­lio­ner kro­ner, alt­så nes­ten like mye som inn­tek­ten bare med mot­satt for­tegn. Gam­mel moro med­reg­net, end­te bunn­lin­jen på mi­nus 14,4 mill.

Men fort­satt er det ri­me­lig godt med pen­ger igjen i kas­sa: 152 mil­lio­ner kro­ner for «vi­dere­ført virk­som­het». Og mens Sevan Ma­ri­nes bok­før­te egen­ka­pi­tal per 31. mars 2017 var 305 mil­lio­ner kro­ner, verd­set­tes den sam­me egen­ka­pi­ta­len til 742 mill. på Oslo Børs. Men da må det leg­ges til at ak­sjen sjel­dent om­set­tes, og at det nok hjel­per på kur­sen å ha stor­re­de­ri­et Tee­kay som full­sten­dig do­mi­ne­ren­de ei­er.

ADVOKATMAT

El­lers går di­ver­se ju­ri­dis­ke pro­ses­ser sin ikke veldig ras­ke gang: En skatte­kran­gel med Skatt Sør, Øko­krims ube­ha­ge­lig mis­tan­ke om kor­rup­sjon i Bra­sil for en del år si­den, samt be­stre­bel­se­ne på å få til­ba­ke to­talt 70 mil­lio­ner dol­lar (583 mil­lio­ner kro­ner) som ble lånt ut til bo­lig­rigg­sel­ska­pet Logi­tel Off­shore i 2014. Det sis­te er pi­kant, i den for­stand at men­ne­ne bak Logi­tel er Ar­ne Sme­dal og Kåre Sy­vert­sen. De to se­rie­grün­der­ne var i sin tid også helt sen­tra­le da Sevan Marine ble etab­lert.

ARKIVFOTO: SEVAN MARINE

Sevan Marine er kjent for sine sy­lind­ris­ke platt­form­skrog. Men det be­gyn­ner å bli en del år si­den sel­ska­pet eide noen av dem selv. Nå er det et ren­dyr­ket in­ge­ni­ør­sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.