Ga opp in­te­ri­ør­bu­tik­ken i Kirke­gata

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

De ga opp, de to da­me­ne som drev Annek­set i Kirke­gata.

– Jeg tror ikke det er kunde­grunn­lag nok i Kris­tian­sand. De had­de fine ting, men de ble nok for dyre. Og selv om av­stan­den til Mar­kens er kort, målt i me­ter, er den li­ke­vel veldig stor i prak­sis. Bu­tik­ken bur­de ha lig­get på Karl Jo­han! sier ad­vo­kat Øystein Vik­støl.

Kris­tian­sand ting­rett har opp­nevnt ham til bo­sty­rer for kon­kurs­boet etter Annek­set In­te­ri­ør & Ga­ver Chris­ti­ans­sand AS.

BESKJEDEN OM­SET­NING

Man­dag gikk de to kvin­ne­li­ge inne­ha­ver­ne selv til ting­ret­ten og be­gjær­te opp­bud. De had­de etab­lert bu­tik­ken i Kirke­gata 20 B sent 2012, men regn­skaps­tal­le­ne vi­ser at de ald­ri kom opp i en om­set­ning som skap­te lønn for stre­vet – bok­sta­ve­lig talt.

I 2015 var brut­to inn­tek­ter 1,7 mil­lio­ner kro­ner. Og selv etter å ha tatt ut høyst nøk­ter­ne 228.000 kro­ner i to­tal lønn i 2015, gikk virk­som­he­ten med nær­me­re en halv mil­lion kro­ner i un­der­skudd. Da året var slutt, var den opp­rin­ne­li­ge ak­sje­ka­pi­ta­len på 100.000 kro­ner brukt opp mer enn sju gan­ger.

Bå­de vin­dus­ut­stil­ling og hjemme­side vi­ser for øv­rig in­te­ri­ør­ar­tik­ler og møb­ler med eks­klu­sivt preg, men for­hol­det mel­lom inn­kjøps- og ut­salgs­pri­ser var åpen­bart for be­skje­dent til å dek­ke kost­na­de­ne.

BAN­KENS VARELAGER

– Hva skjer med vare­la­ge­ret, ad­vo­kat Vik­støl?

– Det har Spare­ban­ken Sør pant i, og det er ikke noe å hen­te for and­re kre­di­to­rer, så ban­ken får det over­ført til seg.

Fædre­lands­ven­nen har prøvd å opp­nå kon­takt med bu­tik­kens to ei­ere og dri­ve­re, men uten å lyk­kes.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

De to inne­ha­ver­ne av Annek­set In­te­ri­ør & Ga­ver Chris­ti­ans­sand AS i Kirke­gata, har selv slått sel­ska­pet kon­kurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.