Mam­mon i hav­nen

Faedrelandsvennen - - MENING - MORTEN EDV. TRÆGDE

Grå­dig­het er men­nes­ke­nes svø­pe. Be­ho­vet for å frem­stå som sta­dig litt bed­re, tvin­ger oss til å ak­sep­te­re små til­bake­skritt som om det er frem­gang.

●● Så får vi hel­ler leg­ge litt me­re res­sur­ser i mar­keds­fø­rin­gen. Slik det ble gjort den gan­gen man solg­te nye klær til kei­se­ren. Og husk; Kei­se­ren be­tal­te vil­lig for dem!

En havn uten jern­bane­spor har en be­ty­de­lig svak­het. Selv­føl­ge­lig kan man gjø­re ting som kom­pen­se­rer for det mang­len­de jern­bane­spor, men det kom­pen­se­ren­de tiltak vil li­ke­vel ald­ri kun­ne bli like ver­di­fullt som det jern­bane­spor som bur­de vært der. Men man kan jo prø­ve å føre be­vis for at det er like kjekt uten jern­bane­spor. I det mins­te kan myn­dig­he­te­ne for­sø­ke å late som om de me­ner det selv.

Selv en løgn blir sann­fer­dig, når den re­pe­te­res ofte nok. Larm fra et havne­om­rå­de kan vir­ke sje­ne­ren­de på nær­lig­gen­de bo­li­ger. Det er der­for na­tur­lig å flyt­te con­tai­ner­hav­nen til et om­rå­de med nær­lig­gen­de bo­li­ger, slik at man kan fri­gjø­re den tid­li­ge­re hav­nen til an­nen bo­lig­be­byg­gel­se.

Sann­he­ter som ikke lar seg ve­ri­fi­se­re i vir­ke­lig­he­ten, lar seg ve­ri­fi­se­re i kon­su­lent­rap­por­ter.

Det er nok å ha gjen­nom­pløy­et (selv enk­le) bø­ker i or­ga­ni­sa­sjons­te­ori, for å vite at kon­su­lent­rap­por­ter er blitt vår tids han­dels­vare. Men som kei­se­ren i sin tid fant ut av, så sva­rer gjer­ne kon­su­len­ten det sva­ret kei­se­ren mest øns­ker. Det­te selv om kon­su­len­ten må dra sann­he­ten svært langt. Sann­he­ten er mange­si­dig, hvil­ken side øns­ker du? Husk at kon­su­len­ten le­ver av sine tje­nes­ter. På sam­me måte som støv­su­ger­sel­ge­ren gjør det i dag, og den gang han gikk fra dør til dør. In­gen øns­ker å be­ta­le for en kon­su­lent­rap­port el­ler en støv­su­ger de ikke li­ker. Det of­fent­li­ge Norge bru­ker svim­len­de sum­mer av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger til å be­ta­le kon­su­len­ter. Men sam­fun­net stil­ler stren­ge­re krav til en støv­su­ger­sel­ger enn til en tek­nisk kon­su­lent. Støv­su­ger­sel­ge­ren må le­ve­re med ga­ran­ti og bytte­rett.

Så må vi, Kris­tian­sands skatte­be­ta­le­re, bare for­be­re­de oss på at con­tai­ner­hav­nen blir flyt­tet fra Ves­ter­hav­nen til Kongs­gård. Selv om det­te er kost­bart og helt unød­ven­dig. Egent­lig et til­bake­skritt.

I til­legg til sann­syn­lig sje­nan­se for na­bo­er. De av oss som har vært en li­ten el­ler stor tur til sjøs, trod­de på det vi hør­te fra fag­folk: Ves­ter­hav­nen i Kris­tian­sand er blant ver­dens fi­nes­te, na­tur­li­ge havne­bas­seng. Vi må for­be­re­de oss på at fag­folk og po­li­ti­ke­re IKKE har fått med seg det po­en­get. Det­te er en «ikke ra­sjo­nell» av­gjø­rel­se, det er nok et be­vis på at men­nes­kets un­der­be­visst­het sta­dig le­ter in­tenst etter gres­set «På den and­re si­den av gjer­det».

Om 75 år er det gått av mo­ten å bo i lei­lig­het. Det er ikke sta­tus len­ger, tren­den har snudd. Tet­test er verst. Da vil man gra­ve igjen ka­na­le­ne på Od­der­øya, på sam­me måte som man i sin tid grav­de igjen ka­na­le­ne i Aren­dal. Med ti­den kre­ver sli­ke ka­na­ler kost­bart ved­li­ke­hold, for ikke å stin­ke. Over hele ver­den har man gravd igjen de mind­re ka­na­ler i havne­by­ene. Om 75 år blir bo­lig­blok­ke­ne på Lag­manns­hol­men re­vet, da øns­ker man å ha Lag­manns­hol­men til­ba­ke som en na­tur­lig plett og krutt­huset som en at­trak­sjon. Helst vil man, om 75 år, flyt­te con­tai­ner­hav­nen til­ba­ke.

Noen sy­nes da at det vil­le vært ko­se­lig å kun­ne se at folk gjor­de et ar­bei­de, at vi had­de noe å leve av. Det er dess­ver­re umu­lig, for­di tra­fik­ken da er flyt­tet til å gå over Lar­vik og kan­skje Bre­vik. Om 75 år mot­tar Kris­tian­sand Kom­mu­ne en kon­su­lent­rap­port som an­be­fa­ler å fjer­ne Glenco­re/fal­con­brid­ge, for slik å kun­ne flyt­te Rav­ne­da­len ned til sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.