Ta vare på ha­vet

Faedrelandsvennen - - MENING - PETTER BENESTAD, nest­le­der i By- og miljø­ut­val­get for Venst­re

Over 8000 tonn norsk søp­pel hav­ner i sjø­en hvert år. Plast på av­veie er ver­dens ras­kest vok­sen­de miljø­pro­blem.

●● Hvis vi ikke tar an­svar og set­ter inn tiltak nå så ri­si­ke­rer vi å ha mer plast enn fisk i ha­vet in­nen 2050. Bå­de fisk og fugl som le­ver i og av ha­vet får i seg så mye plast og søp­pel at de dør.

Ha­vet er vårt skatte­kam­mer og mat­fat. Ha­vet er fram­ti­da vår. Vi kan ikke bru­ke det som en søp­pel­fyl­ling. Venst­re vil ta grep og blant an­net ut­vik­le en tje­nes­te for av­falls­hånd­te­ring til havs.

I dis­se da­ger er en sak om bruk av gum­mi­gra­nu­lat på Kris­tian­sand kom­mu­nens kunst­gress­an­legg til po­li­tisk be­hand­ling. An­tal­let kunst­gress­ba­ner i Norge har økt fra 100 til over 1000 ba­ner de sis­te fem­ten åre­ne. Gum­mi­gra­nu­lat som bru­kes på ba­ne­ne er ho­ved­sa­ke­lig la­get av gam­le bil­dekk, dis­se bil­dek­ke­ne inn­hol­det sto­re meng­der miljø­gif­ter.

I Kris­tian­sand har vi 67 an­legg med kunst­gress. Hver bane inne­hol­der sto­re meng­der gum­mi­gra­nu­lat og må etter­fyl­les med be­ty­de­li­ge meng­der hvert år, på grunn av snø­ryd­ding, av­ren­ning og for­di det fes­ter seg til sko og klær. I Norge kan hele 1500 tonn mikro­plast være på av­veie år­lig på grunn av gum­mi­gra­nu­lat fra kunst­gress­ba­ner, og er der­med den nest størs­te kil­den til mikro­plast­for­søp­ling av ha­vet. Miljø­gif­te­ne fra de opp­mal­te bil­dek­ke­ne hav­ner også i ha­vet og na­tu­ren for­øv­rig.

Venst­re me­ner Kris­tian­sand kom­mu­ne må fase ut bru­ken av gum­mi­gra­nu­lat fra opp­mal­te bil- og ma­skin­dekk som fyll­mas­se i kunst­gress­ba­ne­ne, og gå over til mer miljø­venn­li­ge al­ter­na­ti­ver. Det­te gjel­der bå­de ved re­ha­bi­li­te­ring av ek­sis­te­ren­de ba­ner og ved etab­le­ring av nye kunst­gress­ba­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.