Til Kris­tian­sand kom­mu­ne

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi er et ek­te­par i høy alder – snart 100 år. Vi kla­rer oss hjem­me med den hjel­pen vi får fra hjemme­tje­nes­ten, tre gan­ger om da­gen. Pro­ble­met opp­står når vi tren­ger lege­til­syn, og tren­ger at noen føl­ger oss.

Si­den min kone, som har sto­re pro­ble­mer med å gå og i til­legg får sto­re puste­pro­ble­mer ved an­stren­gel­ser, nett­opp har vært i den si­tua­sjo­nen, kla­rer jeg ikke å leg­ge pro­blem­stil­lin­gen fra meg.

Nå er hun en av de hel­di­ge som har på­rø­ren­de til å hjel­pe seg. Men hva med alle de som ikke har på­rø­ren­de til­gjen­ge­lig? Hvor­for kan det ikke leg­ges til hjemme­tje­nes­ten? Jeg har fått be­skjed om at de kan være be­hjel­pe­li­ge med å rin­ge etter følge­per­son, men det skul­le kos­te ca 700 kr (?). Det kan være jeg hør­te feil.

Jeg har for­stått det slik at Kris­tian­sand kom­mu­ne øns­ker at alle eld­re blir bo­en­de hjem­me så len­ge som mu­lig, og skal mot­ta nød­ven­dig hjelp der. De me­ner visst at alle eld­re øns­ker det – jeg gjør det ikke.

Som 99-åring er jeg trett – jeg har søkt to gan­ger om et rom på syke­hjem. Det had­de vært så godt å få hvi­le og ikke be­hø­ve å stel­le for meg selv og min kone. Men jeg er for frisk, jeg er klar i ho­det og kan gå på bena, og vi kan jo få all den hjelp vi tren­ger hjem­me med unn­tak av fast til­syn fra lege. Det had­de vært en utro­lig for­bed­ring av vår si­tua­sjon - og ikke minst for på­rø­ren­de - hvis kom­mu­nen kun­ne opp­ret­te en ord­ning der hjem­me-

❞ Som 99-åring er jeg trett – jeg har søkt to gan­ger om et rom på syke­hjem. Det had­de vært så godt å få hvi­le og ikke be­hø­ve å stel­le for meg selv og min kone.

bo­en­de eld­re kun­ne få lege­be­søk hjem­me som en na­tur­lig del av til­bu­det, og ikke at man «al­ler nå­digst» kun­ne være så hel­dig å tref­fe på en lege som går på hjemme­be­søk.

Ja, det­te var noen frust­ra­sjons­tan­ker fra en gam­mel mann.

H. B. HAN­SEN

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.