Pa­si­en­te­ne be­ta­ler pri­sen for re­for­men in­gen vil ha!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Tann­helse­tje­nes­ten har blitt en brik­ke i kom­mune­re­for­men, og pa­si­en­te­ne må be­ta­le pri­sen.

Vi ri­si­ke­rer at da­gens ro­bus­te sys­tem er­stat­tes av mind­re fag­mil­jø­er med svek­ket kom­pe­tan­se og et lappe­tep­pe av uli­ke løs­nin­ger. Hel­dig­vis kan Stor­tin­get fort­satt set­te fo­ten ned. 8. juni fal­ler av­gjø­rel­sen. Alt av­hen­ger av KRF og Venst­re.

Den nors­ke tann­helse­mo­del­len er en suk­sess. Fyl­kes­kom­mu­ne­ne har i dag an­sva­ret for den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten. Det an­sva­ret har de løst godt. Vi har god dek­ning av tann­le­ger i hele lan­det, også av spe­sia­lis­ter. Vi har re­sul­ta­ter i ver­dens­klas­se, og ut­vik­lin­gen fort­set­ter: Sta­dig fær­re barn og unge har hull i ten­ne­ne.

I Vest-ag­der har an­tal­let 12-årin­ger helt uten ka­rie­s­er­fa­ring vært jevnt sti­gen­de; i 2015 var godt over halv­par­ten ka­ries­frie, 56%, mot 40% ti år tid­li­ge­re. I sam­me tids­rom ser vi også re­duk­sjon av an­tall hull i alle al­ders­grup­per. Det­te er en helse­ge­vinst som bar­na tar med seg inn i vok­sen alder og gjør at også unge voks­ne i Vest-ag­der har tann­helse i topp­sjik­tet i ver­den. Nå ri­si­ke­rer vi at den­ne gode tje­nes­ten bry­tes opp. Re­gje­rin­gen har lo­vet kom­mu­ne­ne nye opp­ga­ver som et ledd i kom­mune­re­for­men og fore­slår at kom­mu­ne­ne skal ta over an­sva­ret for tann­helse.

Det fin­nes in­gen fag­lig be­grun­nel­se for å gjø­re den­ne end­rin­gen; tvert imot så ri­si­ke­rer vi å mis­te stor­drifts­for­de­ler, svek­ke fag­mil­jø­ene og sit­te igjen med et dår­li­ge­re og mind­re like­ver­dig tann­helse­til­bud over hele lan­det.

Re­gje­rin­gen vil gå fra da­gens 19 fag­mil­jø­er til fle­re hund­re nye. En slik om­stil­ling vil åpen­bart kos­te; bå­de selve om­or­ga­ni­se­rin­gen og drif­ten av et stør­re an­tall en­he­ter. Det er ikke fore­slått øk­ning i til­skudd til tje­nes­ten, dis­se mid­le­ne må der­med øyen­syn­lig tas fra de pen­ge­ne som i dag bru­kes til å pa­si­ent­ret­tet ar­beid. Re­sul­ta­tet blir mind­re tann­helse for pen­ge­ne. Alle bru­ker­ne av den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten må be­ta­le pri­sen; barn, psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de og gam­le på in­sti­tu­sjon er blant dem som ram­mes.

Fyl­kes­man­nen i Aust- og VestAg­der kom i sitt hø­rings­svar til for­sla­get med be­kym­rin­ger i for­hold til hvor­dan kom­mu­ne­ne vil være i stand til å føl­ge opp tje­nes­ten på en for­svar­lig måte. Kom­mu­ne­ne selv øns­ker ikke opp­ga­ven. Kom­mune­sek­to­rens or­ga­ni­sa­sjon går imot over­fø­rin­gen. Kris­tian­sand kom­mu­ne ut­tryk­ker i sitt hø­rings­svar be­kym­ring for kost­na­de­ne ved om­or­ga­ni­se­rin­gen og sav­ner en av­kla­ring på fi­nan­sie­ring.

I Ag­der blir det fore­slått 6-8 nye kom­mu­ner etter re­for­men. Det­te be­tyr 6-8 gan­ger så man­ge ad­mi­ni­stra­ti­ve en­he­ter i vårt nær­dis­trikt sam­men­lig­net med om vi lar nye Ag­der få be­hol­de opp­ga­ven. En re­gions­for­ank­ring har vist seg å gi gode tann­helse­tje­nes­ter for inn­byg­ger­ne. Det er et pa­ra­doks at man øns­ker å split­te opp en tje­nes­te for å til­pas­se seg kom­mune­re­for­men, når hele ide­en bak kom­mune­re­for­men er øns­ket om stør­re og mer ro­bus­te fag­mil­jø­er. På tann­helse­om­rå­det har fyl­ke­ne al­le­re­de sør­get for ro­bus­te fag­mil­jø­er med god fag­kom­pe­tan­se. Svært man­ge kom­mu­ner er fort­satt alt­for små til å ta bære det­te an­sva­ret ale­ne.

Svært få øns­ker den­ne re­for­men vel­kom­men. Kom­mu­ne­ne, fyl­kes­kom­mu­ne­ne og fag­mil­jø­et er eni­ge om at det­te er et sær­de­les dår­lig for­slag fra re­gje­rin­gen. Det hvi­ler nå et tungt an­svar på par­ti­ene på Stor­tin­get, og sær­lig på re­gje­rin­gens støtte­par­ti­er Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re.

Kris­te­lig folke­par­ti ved­tok nett­opp på sitt lands­møte at også de me­ner tann­helse­tje­nes­ten bør bli væ­ren­de på fyl­kes­kom­mu­nalt nivå. Vil de føl­ge opp ved­ta­ket når sa­ken skal stem­mes over i stor­tin­get 8. juni el­ler vil de ta sjan­sen på å bry­te opp en vel­fun­ge­ren­de tann­helse­tje­nes­te, og la pa­si­en­te­ne be­ta­le pri­sen?

I den po­li­tis­ke de­bat­ten er det mye snakk om av­stand mel­lom eks­per­ter og folk flest. I den­ne sa­ken er det mot­satt: Et sam­let fag­mil­jø har i hø­rings­run­den gått imot for­sla­get. Og fol­ket er for­nøyd: Tann­helse­tje­nes­ten sco­rer svært høyt når de som har vært til tann­le­gen blir spurt om til­freds­het med da­gens tje­nes­te.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

❞ Svært få øns­ker den­ne re­for­men vel­kom­men. Kom­mu­ne­ne, fyl­kes­kom­mu­ne­ne og fag­mil­jø­et er eni­ge om at det­te er et sær­de­les dår­lig for­slag fra re­gje­rin­gen.

MARIANN SAANUM HAUGE

FOTO: NTB SCANPIX

Re­gje­rin­gen har lo­vet kom­mu­ne­ne nye opp­ga­ver som et ledd i kom­mune­re­for­men og fore­slår at kom­mu­ne­ne skal ta over an­sva­ret for tann­helse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.