Det er lov å opp­fø­re seg

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det­te sa min kjæ­re mam­ma bå­de titt og ofte.

●● Det var sta­dig noe som hend­te som gjor­de at det­te ut­sag­net ble yt­ret. Ikke like lett be­stan­dig er min egen er­fa­ring. Ofte glip­per det og som re­gel er det da «in the heat of the mo­ment».

Men li­ke­vel, selv om jeg vet jeg syn­der selv, så blir jeg sta­dig over­ras­ket over hvor selv­sen­trer­te vi er blitt. Selv har jeg vokst opp med beg­ge mi­ne for­eld­re i ser­vice­yr­ker, og etter 25 år+ i sam­me bran­sje, er det frem­de­les jeg som sier unn­skyld når noen tråk­ker meg på fo­ten.

Det sy­nes jeg er en god egen­skap å ha. Det fø­les godt å vise litt med­men­nes­ke­lig­het i hver­da­gen. Gå et skritt til si­den når and­re bare bu­ser på. La noen gå foran deg i kasse­køen som bare skal ha en is. Gi se­tet ditt til en som tren­ger det mer. Føl­ge noen over vei­en. Smi­le til frem­me­de på ga­ten. Pluk­ke opp søp­pel etter folk som sli­ter med å tref­fe søp­pel­kas­sen. Bru­ke blink­lys. Kjø­re ut til si­den når du ser en di­ger vann­dam, og at noen går på for­tau­et ved si­den av. Hil­se på be­tje­nin­gen på Kiwi, bå­de hei og ha det. Hjel­pe en eld­re nabo med snø­må­king. Pluk­ke plom­mer for an­nen nabo. Le­te etter en pus i nær­om­rå­det som er sav­net. Gid­de å gå fra opp­mer­ket par­ke­rings­plass når du skal på bu­tik­ken. Hol­de heis­dø­ren oppe når du ser noen kom­me. Ikke spyt­te på ga­ten i full of­fent­lig­het. Bru­ke toa­let­tet. Bru­ke bå­de kniv og gaf­fel når du spi­ser ute på res­tau­rant. Hol­de mun­nen luk­ket når du tyg­ger tyg­gis. Ikke snakk med mun­nen full av mat. Hold gjer­ne rompe­bal­ler og and­re bal­ler skjult. Og skal du ut å tref­fe ven­ner du ikke har sett på len­ge så ikke gå på kino.

Det er ikke så mye som skal til. Vi må bare bli litt flin­ke­re. Litt flin­ke­re til å bry oss om hver­and­re. Vise hen­syn. Selv om det til ti­der kan vir­ke som du er helt ale­ne i ver­den, så er du ikke det.

JESSICA LOIUISE JUSTNÆS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.