Wulff lag­de film om Wulff

Chris­ti­an Wulff var fle­re gan­ger på sam­men­brud­dets rand da han lag­de fil­men med lille­søs­ter Mar­te Wulff. Fire år tok det ham å bli fer­dig.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no KRIS­TIAN­SAND

– Det kom veldig nært. Jeg var fle­re gan­ger på sam­men­brud­dets rand og holdt på å gi opp un­der­veis, for­tel­ler en åpen­hjer­tig Chris­ti­an Wulff. Film­ska­pe­ren har si­den 2014 job­bet med fil­men «Ut­leng­sel». I vår ble do­ku­men­tar­fil­men fer­dig, og i april had­de den pre­miere på do­ku­men­tar­film­fes­ti­va­len i Vol­da. 24. mai blir den vist på Alad­din i Kris­tian­sand.

– Ram­men for fil­men er Mar­tes inn­spil­ling og kon­sert med Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter i Kil­den, sier Wulff. Pro­sjek­tet «Ut­leng­sel» re­sul­ter­te i Mar­te Wulf­fs plate­ut­gi­vel­se med sam­me navn. «Ut­leng­sel» har også blitt tit­te­len til fil­men som har blitt en me­get per­son­lig do­ku­men­tar.

BRØT UT

– Den hand­ler mest om Mar­te, og litt om meg. Te­ma­et er hva det kos­ter å føl­ge sitt kunst­ne­ris­ke hjer­te. I fil­men sier Mar­te at det nes­ten fø­les som om hun for­lot det fa­mi­lie­li­vet hun had­de for å gjø­re det­te pro­sjek­tet, sier film­ska­pe­ren.

Pro­sjek­tet ble gjen­nom­ført etter at Mar­te Wulff året før had­de brutt ut av et ek­te­skap i Kø­ben­havn, og teks­te­ne hand­ler mye om det som skjer når et kjær­lig­hets­for­hold opp­hø­rer.

– Men det spe­si­el­le er at Mar­te skrev dem FØR hun brøt ut av ek­te­ska­pet og fa­mi­lie­li­vet hun had­de i Kø­ben­havn, og før hun selv had­de opp­levd det hun skri­ver om. I alle fall had­de hun ikke vært seg det be­visst. Og det gjor­de noe med meg å høre dis­se teks­te­ne, sier Wulff.

NA­TUR­LIG å BLI MED

Etter først å ha for­søkt å hol­de seg selv uten­for fil­men, er­kjen­te han at han måt­te «klip­pe seg selv inn». Mar­te Wulff selv sier om det­te:

– Det var na­tur­lig for meg å snak­ke til Chris­ti­an selv om han sto bak ka­me­ra, og jeg ten­ker også at fil­men blir in­ter­es­sant for fle­re når det blir en for­tel­ling om et bror-søs­ter­for­hold, sier Mar­te Wulff.

I en av sce­ne­ne kan vi for ek­sem­pel høre en snuf­sen­de og be­ve­get ka­mera­mann kom­men­te­re en gri­pen­de sang­tekst.

– Selv har jeg vært gift med den sam­me dama hele li­vet, og jeg har kan­skje stått i valg­si­tua­sjo­ner som har lig­net det Mar­te var gjen­nom. Men jeg har alt­så valgt an­ner­le­des enn hen­ne, sier Chris­ti­an Wulff.

IKKE KUNSTNER

Han tror lille­søs­te­ren har en an­nen kom­pro­miss­løs­het enn han selv har:

– Man­ge kunst­ne­re la­ger kuns­ten sin helt uten tan­ke på mot­ta­ke­ren, og det­te gjel­der veldig for Mar­te. Men sånn er ikke jeg. Film er rik­tig­nok en kunst­form, men jeg er nok ikke noen kunstner. Jeg ten­ker hele tida på se­er­en når jeg la­ger film, sier Chris­ti­an Wulff.

– Hvor­for tok det så lang tid å få fil­men fer­dig?

– Det er veldig vans­ke­lig å klip­pe en film hvor du selv er med, og jeg had­de egent­lig gitt opp da jeg ble opp­munt­ret av Anders Refn. Han er klip­pe­ren til Lars von Tri­er, og lik­te ma­te­ria­let mitt veldig godt. Men jeg har gitt opp et par gan­ger etter det også, sier Wulff.

Han trodd len­ge på å få solgt fil­men til NRK, etter at ka­na­len i fjor vis­te fil­men han lag­de om sin egen inn­sats i Norse­man triathlon. Han har ikke gitt opp helt ennå, og hå­per på økt in­ter­es­se når fil­men blir vist på fes­ti­va­ler.

Vi har kom­met til slut­ten av in­ter­vju­et og står i Wulf­fs kon­tor for å fin­ne pas­sen­de still­bil­der fra fil­men. Da sier han:

– Egent­lig had­de jeg tenkt å snak­ke litt om mam­ma. Hun døde 2. april, og jeg rakk ak­ku­rat å vise fil­men til hen­ne. Det er hun som er bæ­rer av den mu­si­kals­ke åren i fa­mi­li­en, og hun kun­ne nok fått et helt an­net slags liv om hun had­de prio­ri­tert mu­sik­ken. Jeg tror hun lev­de mye gjen­nom Mar­tes mu­sikkar­rie­re.

FOTO: CHRIS­TI­AN WULFF

Chris­ti­an Wulff ble kjent med sin 11 år yng­re lille­søs­ter på en ny måte. Her et bil­de fra fil­men.

FOTO: CHRIS­TI­AN WULFF

Mar­te Wulff skrev teks­ter om brud­det før det skjed­de. Her er hun i fil­men «Ut­leng­sel».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.