Set­ter ny stan­dard for kjøre­leng­de

Mel­ding til de man­ge sør­len­din­ger som har kjøpt Opel Am­pe­ra-e usett: Dere blir ikke skuf­fet!

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Vi har prøvd bi­len som har satt ny stan­dard når det gjel­der kjøre­leng­de in­nen­for en fol­ke­lig ny­bil­pris. Og bi­len hol­der fak­tisk mer enn den lo­ver! Bå­de når det gjel­der den sta­dig om­tal­te rekke­vid­den, men også på man­ge and­re om­rå­der. Det skal vi kom­me til­ba­ke til.

520 kilo­me­ter opp­gitt kjøre­leng­de for­kyn­te Opel da Am­pe­ra-e ble ver­den­lan­sert i Pa­ris i fjor høst. Sam­ti­dig som bå­de pro­du­sent og bil­folk min­net om at rea- lis­tisk kjøre­leng­de all­tid er en god del la­ve­re, av­hen­gig av kjøre­for­hold, kjøre­måte og vær­for­hold. Og opp­ga 380 kilo­me­ter som rea­lis­tisk kjøre­leng­de.

IMPONERENDE!

Vi har kjørt det førs­te ek­semp­la­ret av Am­pe­ra-e som har kom­met til Sør­lan­det, og star­tet med en tur fra Kris­tian­sand til Lil­le­sand langs Hø­våg­vei­en og gam­le E 18. An­kom­met bryg­ga i Lil­le­sand had­de vi kjørt 36 kilo­me­ter med et gjen­nom­snitts­for­bruk på 13,6 kwh per 100 km. Med bat­te­ri på 60 kwh be­tyr det at vi kun­ne kjørt drøyt 440 kilo­me­ter før «tan­ken» had­de vært tom. På en let­te­re ku­pert kyst­vei med stort sett kjø­ring i lov­lig has­tig­het. Og in­gen hef­ti­ge ak­se­le­ra­sjo­ner, og kan­skje litt sånn «mann med hatt» kjø­ring.

Res­ten av tu­ren gikk på mo­tor­vei til Grim­stad, i fart litt over 100 km/t, til­ba­ke til Lil­le­sand og via Birke­land og Rugs­lands­vei­en til sen­trum av Kris­tian­sand. Etter en rund­tur der var tu­ren over, og vi had­de kjørt 140 kilo­me­ter med et for­bruk på ca 22 kwh. Det til­sva­rer to­tal kjøre­leng­de på fulla­de­de bat­te­ri­er på ca 380 km. Og den­ne gang had­de vi tes­tet hef­ti­ge farts­øk­nin­ger, selv­sagt lov­li­ge, og vært svært raus på klima­an­leg­get som jo også stje­ler strøm. Imponerende!

EVENTYR

Nok om kjøre­leng­de og rekke­vid­de. Som kan­skje el­bil­ei­ere og for­stå­seg­på­ere er litt for mye opp­tatt av der­som man kjø­per el­bil som bil num­mer to. For­skjel­len på kort og lang rekke­vid­de er jo egent­lig to el­ler tre gan­ger la­ding i uka.

Til­ba­ke til Am­pe­ra-e. Mer enn 4000 bi­ler skal visst­nok være for­hånds­solgt i Norge. For Opel, som ikke ak­ku­rat har opp­levd gyld­ne ti­der de sis­te åre­ne, er det som et

eventyr å reg­ne. Nå le­ve­res de førs­te bi­le­ne ut til de som kom først i køen, be­stil­ler du bi­len i dag, blir det le­ve­ring i 2019. Om kjøre­tu­ren el­lers er å si: Svært be­ha­ge­lig, stille­gå­en­de og kom­for­ta­bel. I til­legg sit­ter du høy­ere enn i de fles­te el­bi­ler, noe man­ge av oss har stor sans for.

Am­pe­ra-e er in­gen stor­bil med en beskjeden leng­de på 4,17 me­ter. Men inn­ven­dig har de klart å få til imponerende mye plass. Bå­de til lan­ge ben og roms­li­ge krop­per. Ba­ga­sje­rom på 381 li­ter er også bra i det­te seg­men­tet. Inn­ven­dig er det en­kelt og mi­ni­ma­lis­tisk, noen vil kan­skje si litt spar­tansk og mye er plast. Men det går raskt å bli dus med bi­len, og du blir hele ti­den opp­da­tert på for­bruk, kjøre­leng­de og fart via de to di­gi­ta­le skjer­me­ne.

Og, far­ten er kan­skje det «far­ligs­te» ved Am­pe­ra-e. For med litt over 200 heste­kref­ter går det stygg­fort når du tråk­ker inn gass­pe­da­len. Rundt sju se­kun­der fra 0-100 km/t er kjap­pe­re enn de al­ler fles­te tren­ger. Men moro og trygt om en lov­lig forbi­kjø­ring skal kjø­res raskt unna. Ikke minst om du vel­ger sports­mo­dus. Som trek­ker mer strøm men gir en mer vi­ril bil.

Med mye bat­te­ri­er un­der bi­len blir vek­ta høy, rundt 1600 kilo, og sta­bi­li­te­ten ut­mer­ket. Om bi­len er litt høy­ere enn man­ge and­re, fø­ler du ikke at den kren­ger i svin­ge­ne.

På de 14 mi­le­ne vi til­bake­la bruk­te vi ikke bremse­pe­da­len en enes­te gang. For­kla­rin­gen på det er at vi kjør­te med så­kalt re­ge­ne­re­ring på, nem­lig at bi­len brem­ser og la­der når du slip­per speeden. I til­legg har du en eks­t­ra bremse­hen­del på rat­tet som for­ster­ker mo­tor­brem­sen og yt­ter­li­ge­re øker la­din­gen. Så her blir nep­pe brem­se­ne slitt ut med det førs­te.

Dom­men etter en for­mid­dag i Am­pe­ra-e: Opels el­bil hol­der hva den lo­ver!

FOTO: TOR MJAALAND

Opel Am­pe­ra-e er litt høy­ere enn man­ge av sine kon­kur­ren­ter, men har li­ke­vel ikke sto­re ut­ven­di­ge mål. Inn­ven­dig er plas­sen over­ras­ken­de roms­lig.

FOTO: TOR MJAALAND

Sta­tus etter førs­te etap­pe Kris­tian­sand-lil­le­sand via Hø­våg­vei­en: Gjen­nom­snitts­for­bruk 100 km 13,6 kwh. Hvil­ket til­sva­rer rundt 44 mil på ful­le bat­te­ri­er.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom på 381 li­ter er som en VW Golf.

FOTO: TOR MJAALAND

En­kelt og mi­ni­ma­lis­tisk inn­ven­dig, in­gen pre­mi­um­fø­lel­se ak­ku­rat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.