De mø­ter klub­ben som ikke had­de bruk for dem

Starts stjerne­skudd To­bias Chris­ten­sen kal­ler Fløy «en gjeng vra­ke­de Start-spil­le­re». Han ven­ter en re­van­sje­su­gen gjeng i cup­opp­gjø­ret i mor­gen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

– In­gen­ting had­de vært bed­re enn å slå Start.

Det sier John Olav Nor­heim til Fædre­lands­ven­nen før mø­tet med gam­le­klub­ben i mor­gen.

Når Start trop­per opp for en cup­du­ell av de sjeld­ne på Flek­ker­øy ons­dag, mø­ter klub­ben en stor gjeng av spil­le­re som har vært inn­om på mer el­ler mind­re vel­lyk­ke­de opp­hold i Kris­tian­sands fot­ball­flagg­skip.

Det gjel­der for 13 spil­le­re i da­gens Fløy-tropp, samt tre­ner Mat­tias An­ders­son. Nå skal de stå an­sikt til an­sikt med klub­ben hvor man­ge ikke fikk mu­lig­he­ten til å fort­set­te.

Erlend Skage­stad, Ni­ko­lai Har­ris, Ma­ri­us Kjør­vik Jo­han­sen, John Olav Nor­heim, Mag­nus Ask Mik­kel­sen, Hen­rik André Dahlum, Sa­mu­el Dir­scher, Pel­le Si­gurdsen, Dar­dan Dres­haj, Mag­nus Hal­land­vik, Mat­hias Laudal, Chris­ti­an Tveit og Omar Mar­ko­vic har alle hatt på seg den gule Start-drak­ta de sis­te åre­ne.

– FLØY num­mer Én

– Det blir en veldig gøy kamp, og en åpen kamp. Start er sto­re fa­vo­rit­ter. Men vi har tro på at vi kan ska­pe litt spen­ning, og kan­skje stik­ke av med sei­e­ren, sier John Olav Nor­heim.

Nor­heim har len­ge vært sett på som et stort ta­lent i sør­land sfot­bal­len, og før 2014-se­son­gen meld­te han over­gang til Start. Nor­heims kar­rie­re skjøt ald­ri fart i den gule drak­ten, og det har blitt fle­re låne­opp­hold i hen­holds­vis Nest/sotra, Åsa­ne, og KFUM Oslo.

Før den­ne se­son­gen gikk tu­ren til­ba­ke til mo­der­klub­ben.

– Jeg er Flek­ker­øy-gutt, og Fløy har all­tid vært klubb num­mer én. Så er Start en god num­mer to. Jeg fø­ler ikke at jeg skal ha noen re­van­sje over Start. Men det er all­tid spe­si­elt for lille­bror å møte store­bror til kamp, sier Nor­heim.

– vra­ke­de start-spil­le­re

I Start-lei­ren er de sik­re på å møte en hel­tent gjeng fra 3. di­vi­sjon:

– Selv­føl­ge­lig kom­mer de til å være re­van­sje­sug­ne. Det er en gjeng vra­ke­de Start-spil­le­re. Jeg had­de vært veldig re­van­sje­lys­ten had­de jeg vært i de­res si­tua­sjon, sier To­bias Chris­ten­sen.

Hen­rik Dahlum har gode min­ner fra ti­den i Start. Midt­bane­spil­le­ren fikk åtte A-lags­kam­per for de gule og svar­te, den sis­te ble fak­tisk sist gang Fløy og Start møt­tes i cu­pen. Til­ba­ke i 2012 av­gjor­de Matt­hias Vil­hjalms­son mi­nut­ter før slutt for Start.

– Det var en lære­rik tid. Jeg var ung på den ti­den, og lær­te veldig mye. Så har jeg ut­vik­let meg en god del si­den det, sier den nå 23 år gam­le Dahlum.

Men for søn­nen til «Tot­to» er det ikke noe snakk om re­vansj over sin gam­le klubb.

– HAR ikke noe Å Be­vise

– Det blir gøy å møte gam­le lag­ka­me­ra­ter, og det blir en spe­si­ell kamp. Men jeg har ikke noe å be­vise for ver­ken Start el­ler noen and­re, sier Dahlum.

Det sam­me sier Mat­hias Laudal. Man­da­lit­ten spil­te to og et halvt år i Start og er nå en av nøk­kel­spil­ler­ne i et høyt­fly­ven­de Fløy-lag.

– Det blir gøy å møte gam­le­klub­ben, og Fløy er jo nes­ten et rent Start-lag i seg selv. Alt kan skje i et lo­kal­der­by, og det har vel skjedd stør­re ting enn at Fløy kan slå Start, sier Laudal.

– start BØR være ner­vø­se

Han legger alt pres­set over på Start, og me­ner Fløy-spil­ler­ne bare skal ut og ha det gøy ons­dag kveld.

– Det blir spe­si­elt. Det er en klubb jeg har vært i over to år. Da er det gøy å møte dem, og prø­ve å vise at man kan­skje hol­der de­res nivå. Jeg fø­ler ikke jeg har noe å be­vise, men det had­de vært gøy å spil­le bra og vise at man kun­ne vært i Start, sier Laudal.

– Tror du Start er ner­vø­se? – Det bør de være, sier Laudal.

Alt kan skje i et lo­kal­der­by, og det har vel skjedd stør­re ting enn at Fløy kan slå Start. MAT­HIAS LAUDAL, eks-start, nå Fløy

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.