1000 ryt­te­re bak re­kord­året

KCK har skrin­lagt am­bi­sjo­ne­ne om å lage Co­lor Line Tour til Nor­ges størs­te ritt.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Jeg tror vi en­der på rundt 1200 på­meld­te, og det er 200 ned fra i fjor, sier leder i Kris­tian­sands Cykle­klubb, Da­ni­el Mari­nas.

Lør­dag er det du­ket for årets Co­lor Line Tour, tur­rit­tet på 210 kilo­me­ter fra Kris­tian­sand til Hov­den.

I 2011 ble det satt del­ta­ker­re­kord da rundt 2200 meld­te seg på. I år er det 1000 fær­re.

– 2011 var syk­ke­lens Klon­dike­pe­rio­de, der alle rit­te­ne var sto­re og syk­ling var veldig «in». Det har vært et jevnt fall in­nen tur­syk­ling si­den den gang, og det gjel­der over hele lin­ja, sier Mari­nas, som tror en av år­sa­ke­ne er at syk­ling er over trend­top­pen.

– Hva gjør dere for å mot­vir­ke si­tua­sjo­nen?

– Vi har nok en jobb å gjø­re med å få fle­re til å be­gyn­ne med syk­ling. Vi må også bli enda flin­ke­re til å mar­keds­føre og syn­lig­gjø­re oss, og kan­skje være mer end­rings­vil­li­ge. Kan vi gjø­re noe mer med ar­ran­ge­men­tet el­ler løype­val­get? sier Mari­nas.

For de som har meldt seg på er Co­lor Line Tour uan­sett et av se­son­gens høyde­punkt.

– Har lett etter svar

– Co­lor Line Tour har be­fes­tet sin po­si­sjon som et av de sto­re rit­te­ne i Norge in­nen tur­syk­ling, og det kom­mer del­ta­ke­re fra hele lan­det, sier Mari­nas, og legger til at de har fått et ryk­te på seg for å ar­ran­ge­re et godt or­ga­ni­sert ritt.

– Vi har stort fo­kus på sik­ker­het og har også en fin flyt av pul­jer opp­over da­len, sier Mari­nas.

Fakta Co­lor Line Tour

● Lø­pet blir ar­ran­gert for 15. gang og går fra Kris­tian­sand til Hov­den.

● To­talt er lø­pet på 212 kilo­me­ter og har en to­tal stig­ning på 1614 høyde­me­ter.

● Des­ti­na­sjo­nen Hov­den lig­ger på 808 me­ters høy­de.

● Del­ta­ker­re­kor­den er fra 2011 da rundt 2200 ryt­te­re meld­te seg på. I år tror ar­ran­gø­ren på rundt 1200 ryt­te­re.

● Den nye løype­re­kor­den ble satt av sør­lands­la­get Catsj i fjor med ti­den 4.55,09.

Pe­dal­pi­ga­ne, KCKS egne jente­grup­pe, syk­ler opp til Hov­den for ni­en­de gang i år.

– Vi stil­ler opp som van­lig, og har to grup­per i år også, sier kap­tein Kjer­sti Thor­bjørn­sen.

Også der har de mer­ket at syk­kel­spor­ten er i en fal­len­de kur­ve.

– Vi har også krym­pet og lett litt etter svar. Det er nok en trend i ti­den, og fle­re syk­kel­ritt sli­ter med fall i del­ta­ker­an­tall. Det er også man­ge syk­kel­ritt å vel­ge mel­lom, og vi har kan­skje ikke klart å re­krut­te­re så man­ge de sis­te åre­ne, sier Thor­bjørn­sen.

tid­lig start lør­dag

Hun tror også man­ge er skep­tis­ke for å be­ve­ge seg ut på vei­en i lande­veis­syk­kel, på grunn av fa­ren for uhell og ska­der i tra­fik­ken.

– Det­te er uan­sett fort­satt det vik­tigs­te rit­tet vi har, og ho­ved­må­let for året, sier Thor­bjørn­sen.

– Hvor­dan blir det å syk­le opp­over Se­tes­dal?

– Det blir kjempe­stas. Vi tre­ner mye sam­men på vår­en, og gle­der oss til det­te rit­tet. Det som er mest stas, er alle som står og hei­er ved vei­en. Vi er også så hel­di­ge at vi blir møtt med sjam­pan­je ved mål­gang, og så er det en fel­les mid­dag på kvel­den. Det er en vik­tig del av pak­ka, sier Thor­bjørn­sen.

Den førs­te grup­pa til Pe­dal­pi­ga­ne syk­ler av går­de fra Kris­tian­sand kl. 05.06 lør­dag mor­gen.

– Det blir en kort natt, men det er en del av gamet, sier Thor­bjørn­sen og ler.

Vær­mel­din­gen ser også bra ut. Det blir sol og 17-19 gra­der lør­dag.

– Væ­ret har enormt mye å si. I fjor var det bløtt og kaldt. Det er vik­tig med fint vær, spe­si­elt når du kom­mer til mål. Da blir det mer tid til kos, sier Thor­bjørn­sen.

FOTO: ESPEN SAND

Lør­dag ar­ran­ge­res årets Co­lor Line Tour.

FOTO: VALERIE KUBENS

Kjer­sti Thor­bjørn­sen og Pe­dal­pi­ga­ne skal syk­le til Hov­den som van­lig. Her gir hun He­ge Sund Refs­nes en klem etter mål­gang i 2014.

FOTO: VALERIE KUBENS

Pe­dal­pi­ga­ne har en tra­di­sjon med sjam­pan­je etter mål­gang på Hov­den Co­lor Line Tour.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Da­ni­el Mari­nas er dag­lig leder i Kris­tian­sands Cykle­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.