Nå vil po­li­ti­et ha slutt på «farts­fes­ten» i venstre­fila

– Folk bryr seg kat­ten om den nye farts­gren­sen gjen­nom tun­ne­le­ne i Kris­tian­sand sen­trum, sier up-sjef Øystein Krog­stad. Nå vars­les kon­trol­ler.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAN ODDVAR EIDE jan.oddvar.eide@fvn.no

Nå vil han stop­pe det han kal­ler «farts­fes­ten». Først og fremst dem som su­ser av går­de på venst­re side av midt­de­ler­ne.

– I for­bin­del­se med at farts­gren­sen er satt ned til 50 km/t fra 60 og 70 km/t gjen­nom byen ut mot Varodd­broa (Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len), ser vi at alt­for man­ge bi­lis­ter ikke re­du­se­rer has­tig­he­ten, sier po­liti­over­be­tjent Øystein Krog­stad i Utryk­nings­po­li­ti­et.

I halv­an­net år skal Sta­tens veg­ve­sen dri­ve ut­bed­rings­ar­beid i de to tun­ne­le­ne gjen­nom Kris­tian­sand sen­trum. Og nå har byg­gin­gen av den nye Varodd­broa be­gynt.

ØKER IKKE FARTS­GREN­SEN

– Har vei­ve­se­net mer­ket seg at folk kjø­rer for fort i den nye 50-so­nen gjen­nom tun­ne­le­ne?

– Vi har dis­ku­tert det. Men vi kom­mer til å opp­rett­hol­de farts­gren­sen på 50 km/t av tra­fikk­sik­ker­hets­hen­syn, sier bygge­le­der Mar­tin Fol­ke­stad som leder ar­bei­det i tun­ne­le­ne.

– Hvor­for må far­ten ned til 50 km/t?

– Vei­en er blitt sma­le­re. Sam­ti­dig som det er på- og av­kjø­rings­ram­per, er det ikke len­ger mu­lig å kjø­re over i venst­re felt, etter­som det er sper­ret, sier Fol­ke­stad.

– Kan du for­stå at folk gir gass etter å ha stam­pet i kø gjen­nom tun­ne­len?

– He-he, ler Fol­ke­stad.

– Jeg er ikke psy­kia­ter og vet ikke hva folk ten­ker. Vi ten­ker kun på tra­fikk­sik­ker­het, sier han og ler enda litt mer.

VARS­LER KON­TROL­LER

– Vi har fått en del hen­ven­del­ser, og vi ser det jo selv også, folk bryr seg kat­ten. Det be­tyr at vi må ha kon­trol­ler etter hvert. Ta det­te som et for­var­sel. Det er den ned­sat­te has­tig­he­ten som gjel­der. Den kan ikke bi­lis­te­ne gi blaf­fen i. Det er vel­dig man­ge som må se litt på speedo­me­te­ret når de kjø­rer gjen­nom Kris­tian­sand, for nå går det gjen­nom­gå­en­de alt­for fort, sier Krog­stad.

– Har vei­ve­se­net re­gist­rert at bi­lis­te­ne ikke re­du­se­rer far­ten?

– Det sto­re fler­tal­let er lov­ly­di­ge. Men det er de som kjø­rer fort man leg­ger mest mer­ke til, sier Mar­tin Fol­ke­stad i vei­ve­se­net.

STANGER I KØ

– Når man står og stanger i kø gjen­nom tun­ne­le­ne, dag ut og dag inn – mor­gen som kveld; kan du kland­re folk for at de gir litt eks­tra på når det en­de­lig er an­tyd­ning til en li­ten åp­ning?

– Jeg kjø­rer selv den­ne strek­nin­gen til og fra Ting­hu­set hver dag. Og jeg må bare si at det som skjer er helt hår­rei­sen­de, sier UP­sje­fen.

– De som står og stanger i kø kla­rer ikke kjø­re for fort. Det litt spe­si­el­le er at de som kjø­rer i venstre­fel­tet, de som har fri bane, de kjø­rer i både 70 og 80 km/t. Det er jo en mer­ke­lig tanke­gang: Her slip­per de kø, og så ska­per de fare ved å kjø­re 20–30 km/t for fort. Og det kom­mer til å bli dyrt. For vi må inn med kon­trol­ler. Jeg kjø­per ikke noen bort­for­kla­rin­ger. Det­te hand­ler om tra­fikk­sik­ker­het. Føl­ger de ikke gren­sen på 50 km/t er det sløv­het, el­ler så er det for­di de ikke gid­der, sier han.

PRISEN BLIR HØY

– Vi har in­gen øns­ker om å ta lap­pen fra folk. Men farts­gren­sen er klart og ty­de­lig mer­ket. Den kan ikke bli kla­re­re. Vei­en er delt med re­fleks, og slik skal det være en stund. Da må folk være så snill å hol­de gren­sen på 50. Det­te hand­ler kun om tra­fikk­sik­ker­het, grun­di­ge og kom­pe­ten­te vur­de­rin­ger er gjort av vei­ve­se­net. Og i bes­te fall tje­ner du 30 se­kun­der gjen­nom det­te strek­ket. Prisen for å bry­te 50-gren­sa kan fort bli høy. Nå må bi­lis­te­ne pas­se seg, sier Krog­stad.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

I høy­re felt stanger bi­lis­te­ne i kø dag ut og dag inn. I venst­re felt su­ser bi­le­ne av går­de. For man­ge av dem hol­der ikke farts­gren­sen.

FOTO: BAARD LARSEN, ARKIV

Po­liti­over­be­tjent Øystein Krog­stad vil stop­pe det han kal­ler «farts­fes­ten» i 50-sona gjen­nom tun­ne­le­ne i Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.