Fem igjen i fi­na­len

Fem fi­na­lis­ter kniver om å ska­pe et nytt for­mid­lings­bygg for Vest-ag­der-mu­se­et mel­lom La­sa­rett­høy­den og Kom­man­dant­bo­li­gen på Od­der­øya. 13. juni kå­res vin­ne­ren.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Nytt Od­der­øya-mu­se­um vil kos­te opp mot 200 mil­lio­ner. Nå er fem for­slag pluk­ket ut til fi­na­len.

– Det er utro­lig moro å få det­te vi­su­ali­sert. Jeg tror det blir et bygg byen kan være stolt av og vel­dig for­nøyd med når det blir rea­li­sert, sier Vest-ag­der-mu­se­ets di­rek­tør John Ol­sen.

Han sit­ter i jury­en som nå job­ber på spreng for å pluk­ke ut for­sla­get som om få år kan ma­te­ria­li­se­re seg som Vest-ag­der- mu­se­ets nye for­mid­lings­bygg i sam­spill med mu­se­ums­hav­na og La­sa­rett­høy­den.

51 ar­ki­tekt­kon­to­rer fra en rek­ke land øns­ket å være med i kon­kur­ran­sen, men bare fem ble i vin­ter pluk­ket ut til fi­na­len. Dis­se fikk et par må­ne­der på seg til å teg­ne et miljø­venn­lig mu­se­um til­pas­set land­ska­pet i Node­vi­ga, og nå er re­sul­ta­te­ne of­fent­lig­gjort.

– De fem har valgt uli­ke inn­falls­vink­ler, og det er stor va­ria- sjon i for­sla­ge­ne. Men de har også en del til fel­les, sier Ol­sen – som ikke vil røpe hem­me­lig­he­ter fra jury­ens dis­ku­sjo­ner.

STERKE NAVN

Blant fi­na­lis­te­ne er He­len & Hard som både står bak det pris­be­løn­te bi­blio­te­ket i Vennesla og Flekkefjord Kul­tur­sen­ter Spi­ra, og Rei­ulf Ram­stad Ar­ki­tek­ter som har Roms­dals­mu­se­et i Mol­de og Norsk Tinde­sen­ter i Ån­dals­nes på sam­vit­tig­he­ten.

– Men vi i jury­en vet ikke hvil­ke ar­ki­tek­ter som har teg­net de uli­ke for­sla­ge­ne, sier Ol­sen.

Der­med kå­rer de vin­ne­ren uten å skje­le til nav­net, og må ven­te til 13. juni før de kan gra­tu­le­re sei­er­her­ren.

I til­legg til de to nevn­te nors­ke ar­ki­tekt­kon­to­re­ne del­tar også dans­ke BIG i sam­ar­beid med nors­ke Ele­ment Ar­ki­tek­ter, og fins­ke La­h­del­ma & Mahlamäki Ab.

Femte­mann er det unge nors­ke kon­to­ret Trans­bor­der som i mars vant kon­kur­ran­sen om nytt til­bygg til Ho­lo­caust­sen­te­ret i Oslo, og dan­ket ut 64 ri­va­li­se­ren­de ar­ki­tekt­fir­ma­er.

MILJØ OG NATUR

– Det er fem vel­dig spen­nen­de for­slag, sier mu­se­ums­di­rek­tør Ol­sen.

Tre er et gjen­nom­gå­en­de ma­te­ria­le i alle for­sla­ge­ne, og eta-

sje­høy­de­ne va­rie­rer fra to til fire, noe un­der og noe over bak­ken. Miljø­stan­dard og na­tur­hen­syn er vik­ti­ge fak­to­rer som blir vekt­lagt når jury­en fel­ler sin dom. Sala­man­der­dam­men og kul­tur­min­ner skal be­va­res.

Men vik­tigst av alt er om byg­get kan bli en god for­mid­lings­are­na for Kris­tian­sands his­to­rie med sær­lig vekt på det ma­ri­ti­me. En egen båt­hall for far­tøy som er for skjø­re til å lig­ge på vann er øns­ke­lig, og Ol­sen ser fram til å stil­le ut man­ge av de 60.000 gjen­stan­de­ne mu­se­et for­val­ter i dag, men som sjel­den ser da­gens lys.

– Og så er det jo mye som nå er gravd ut på Tor­vet vi vil få an­led­ning til å vise, leg­ger han til.

Sam­men med Kil­den og den nye Kunst­si­lo­en vil Vest-ag­der­mu­se­et inn­gå i et sterkt kul­tu­relt tri­an­gel in­nen­for en ra­di­us av et par hund­re me­ter.

OPP MOT 200 MIL­LIO­NER

– På mu­se­et vil det også bli lo­ka­ler for fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og his­to­rie­lag, un­der­stre­ker Ol­sen.

Når vin­ne­ren er kå­ret, star­ter ar­bei­det med å kna pro­sjek­tet og ut­ar­bei­de kal­ky­ler. Kost­na­de­ne be­lø­per seg tro­lig til mel­lom 150 og 200 mil­lio­ner kro­ner, og skal for­de­les mel­lom stat, kom­mu­ne og fyl­kes­kom­mu­ne.

Mu­se­ums­di­rek­tø­ren tør ikke si når han kan åpne dø­re­ne for publikum:

– Er vi mak­si­malt hel­di­ge, hå­per jeg det kan bli i 2020 el­ler 2021, sier han.

Men publikum kan al­le­re­de nå gjø­re seg opp en me­ning om hvil­ket ar­ki­tekt­for­slag de li­ker best. Plan­sje­ne kan nå be­skues i de­talj i mu­se­ets kon­tor­lo­ka­ler på La­sa­rett­høy­den.

– Og søn­dag 4. juni hol­der vi åpent hus i for­bin­del­se med Od­der­øya Open, opp­ly­ser John Ol­sen.

ALLE FOTO: KONKURRANSEMATERIALE

«Kan­ten» har rau­se vin­dus­fla­ter inn mot Kvad­ra­tu­ren, og leg­ger inn­gangs­par­ti­et til Node­vi­ga. Alle for­sla­ge­ne inne­hol­der en stor båt­hall.

«Fyr» har sto­re glass­fa­sa­der og båt­hus­lik­nen­de tak­pro­fil, og ho­ved­inn­gang fra Node­vi­ga. Alle for­sla­ge­ne har ad­komst­vei også fra P-hu­set ved Kil­den.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Er vi mak­si­malt hel­di­ge, hå­per jeg for­mid­lings­byg­get står fer­dig i 2020 el­ler 2021, sier mu­se­ums­di­rek­tør John Ol­sen.

«berg­krys­tal­len»

«vam»

«Na­vet» er truk­ket inn mot fjel­let, og ho­ved­inn­gan­gen er plas­sert i Node­vi­ga.

«VAM» leg­ger en stor båt­hall i Node­vi­ga, og res­ten av mu­se­et truk­ket mot Sala­man­der­par­ken.

«Berg­krys­tal­len» lig­ger som en krys­tall inn­felt i ber­get, og har ho­ved­inn­gan­gen ved Sala­man­der­par­ken.

«na­vet»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.