It-skan­da­len i Hel­se Sør-øst

Over halv­par­ten av Nor­ges be­folk­ning er be­rørt av den al­vor­li­ge it-skan­da­len som er av­slørt i Hel­se Sør-øst. Uten­lands­ke it-ar­bei­de­re har hatt til­gang til sen­si­ti­ve pa­si­ent­data.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Iut­gangs­punk­tet er dine helse­data al­le­re­de en kom­pli­sert af­fæ­re. Hvem har til­gang til opp­lys­nin­ge­ne om deg i helse­ve­se­net, hva har du til­gang til selv og hvor­dan kan du sjek­ke hvem som har kik­ket på dine data? Det er nep­pe noen som kla­rer å sva­re til­strek­ke­lig på dis­se spørs­må­le­ne. Men nå vet vi i hvert fall at minst 34 uten­lands­ke it-med­ar­bei­de­re har hatt til­gang til sen­si­ti­ve data i Hel­se Sør-øst, Nor­ges størs­te re­gio­na­le helse­fore­tak som har an­sva­ret for 2,8 mil­lio­ner nord­menn.

Skan­da­len er rul­let opp av NRK og ons­dag kom gransk­nings­rap­por­ten som gir en knu­sen­de dom over mang­len­de kon­troll i Hel­se Sør-øst. Bak­grun­nen er øns­ket om la­ve­re it­kost­na­der. Drif­ten av it-sys­te­me­ne er kon­kur­ranse­ut­satt og kon­trol­len med da­ta­ene har rast ut ras­ke­re enn be­spa­rel­se­ne har kom­met inn. Nå står hele pro­sjek­tet i fare for å bli ter­mi­nert og en­den på visa hø­res dyr ut.

Den­ne sa­ken hand­ler om den grunn­leg­gen­de til­li­ten vi må ha til at våre pa­si­ent­opp­lys­nin­ger er be­skyt­tet.

Le­der­ne i Hel­se Sør-øst, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ca­thri­ne Loft­hus, styre­le­der Ann-kris­tin Ol­sen og til sist hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie sier de ikke har kjent til det­te før NRK av­slør­te det­te, men de har like­fullt an­sva­ret. Rap­por­ten slår fast at de uten­lands­ke it-ar­bei­der­ne har hatt til­gang til me­get sen­si­ti­ve pa­si­ent­opp­lys­nin­ger. Det er ikke mu­lig å etter­prø­ve om noen har mis­brukt til­gan­gen, så kon­klu­sjo­nen er rett og slett null kon­troll.

Ikke en gang om det fore­lig­ger data­be­hand­ler­av­ta­ler, alt­så av­ta­ler mel­lom den som ei­er da­ta­ene og dem som skal be­hand­le dem, har man klart å do­ku­men­te­re at fore­lig­ger. Det er ikke til å tro.

Helse­mi­nis­te­ren har frist til 1. juli med å for­kla­re for Stor­tin­get hvor­dan det­te kun­ne skje, og etter alt å døm­me en­der skan­da­len opp i kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en.

Den­ne sa­ken hand­ler om den grunn­leg­gen­de til­li­ten vi må ha til at våre pa­si­ent­opp­lys­nin­ger er be­skyt­tet. Den til­li­ten er brutt, og nå has­ter det for helse­mi­nis­te­ren å ryd­de opp og ta an­svar.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie har det øvers­te an­sva­ret for syke­hu­se­ne i Nor­ge. Han har fått en svært al­vor­lig itskan­da­le i fan­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.