Dob­belt­dra­pet tro­lig opp for ret­ten i juni

Det er satt av fire da­ger til retts­sa­ken mot 16-årin­gen som har er­kjent dob­belt­dra­pet på Lund.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN OG ERLEND OLSBU

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) ble drept med til sam­men 60 kniv­stikk etter­mid­da­gen 5. de­sem­ber i fjor.

Da­gen etter til­sto en ung­doms­skole­elev dra­pe­ne som skjed­de ved Wilds Min­ne Sko­le på Lund.

Po­li­ti­et av­slut­tet ny­lig sin etter­forsk­ning av draps­sa­ken. Retts­sa­ken er for­hånds­be­ram­met i Kris­tian­sand ting­rett og vil etter pla­nen fore­gå over fire da­ger – fra 19. til 22. juni.

– Det er rik­tig at sa­ken er for­hånds­be­ram­met, men det fore­lig­ger ennå ikke noen til­ta­le. Det er riks­ad­vo­ka­ten som har kom­pe­tan­se til å ta ut til­ta­le, sier stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen, som etter pla­nen skal være ak­tor i ret­ten.

På­tale­myn­dig­he­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt har la­get et for­slag til til­ta­le som er sendt over til stats­ad­vo­ka­te­ne i Ag­der. 11. mai ble sa­ken sendt fra stats­ad­vo­ka­te­ne for en en­de­lig vur­de­ring hos Riks­ad­vo­ka­ten.

Når sa­ken er fer­dig be­hand­let hos Riks­ad­vo­ka­ten vil den bli sendt til­ba­ke til stats­ad­vo­ka­te­ne i Ag­der.

16-årin­gens for­sva­rer, Svein Kje­til Stalle­mo, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

Den nå 16 år gam­le gut­ten sit­ter fengs­let på ung­doms­en­he­ten til Bjørg­vin feng­sel i Ber­gen. Han ble tirs­dag va­re­tekts­feng­se­let i yt­ter­li­ge­re to uker.

I fengs­ling­skjen­nel­sen frem­går det at på­tale­myn­dig­he­ten tar sik­te på å hol­de ham fengs­let frem til ho­ved­for­hand­lin­gen, og at retts­sa­ken på­reg­nes gjen­nom­ført i slut­ten av juni.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Man­dag 5. de­sem­ber ble Tone Ile­bekk (48) og Ja­kob Has­san (14) kniv­stuk­ket og drept ved ball­bin­gen uten­for Wilds Min­ne sko­le i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.