Sten­ger asyl­mot­tak for mindre­åri­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

UDI fort­set­ter å sten­ge ned asyl­mot­tak i Kris­tian­sand. Nå er det slutt for asyl­mot­ta­ket kom­mu­nen dri­ver for ens­li­ge mindre­åri­ge.

Det kom fram på et møte i for­mann­ska­pet i Kris­tian­sand på ons­dag.

De fles­te be­boer­ne i mot­ta­ket for ens­li­ge mindre­åri­ge bor i Dron­nin­gens gate i lo­ka­le­ne der First Ho­tel lå. Mot­ta­ket ble opp­ret­tet mot slut­ten av 2015 på grunn av den sto­re flykt­nings­trøm­men til Nor­ge.

Her er det nå 35 be­bo­ere.

STERK NEDGANG

Bak­grun­nen for av­vik­lin­gen er at det kom­mer sta­dig fær­re asyl­sø­ke­re til Nor­ge og Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) byg­ger der­for ned ka­pa­si­te­ten.

Fra før har UDI be­stemt seg for å sten­ge sitt or­di­næ­re mot­tak i Kris­tian­sand noe som be­tyr at 120 asyl­sø­ke­re blir flyt­tet.

Iføl­ge UDI er det 20 år si­den sist det kom så få asyl­sø­ke­re til Nor­ge.

FLE­RE PRO­BLE­MER

Det har vært en rek­ke pro­ble­mer knyt­tet til asyl­mot­ta­ket i Dron­nin­gens gate, men det skal ikke være bak­grun­nen for at det sten­ger.

Pro­ble­me­ne ved mot­ta­ket for ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re i Dron­nin­gens gate star­tet rundt nytt­år. Da flyt­tet det fle­re be­bo­ere fra et an­net mot­tak inn hit.

Noen av de nye be­boer­ne før­te, iføl­ge kom­mu­nen, til mye uro. Kris­tian­sand kom­mu­ne sat­te i verk en rek­ke til­tak, blant an­net si­vil­kled­de vak­ter.

Si­tua­sjo­nen fort­sat­te li­ke­vel å til­spis­se seg ut over vår­en. Det end­te med at sek­tor­verne­om­bu­det ved hel­se- og so­si­al valg­te å sten­ge de­ler av mot­ta­ket i be­gyn­nel­sen av april. Nær­me­re be­stemt den de­len av mot­ta­ket som var knyt­tet til tre av be­boer­ne. Det kom­mer fram i et brev som Ar­beids­til­sy­net har sendt til Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Men før ved­ta­ket kun­ne set­tes i verk, valg­te UDI å flyt­te de tre.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Nå av­vik­les mot­ta­ket som har holdt til i lo­ka­le­ne der First Ho­tel lå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.