Kla­re for sam­funns- og ar­beids­li­vet

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn

For førs­te gang har UIA mar­kert at et kull med mas­ter­grads­stu­den­ter er ut­ek­sa­mi­nert. Nå ven­ter ar­beids­li­vet.

– Det er førs­te gang vi gjør det­te, men det skal nok bli en tra­di­sjon. Det drei­er seg om stu­den­ten i sen­trum – om kom­bi­na­sjo­nen av kol­lek­ti­vi­tet og stu­dent­fo­kus. Dess­uten om et øns­ke om å knyt­te en kon­takt mel­lom våre tid­li­ge­re stu­den­ter og uni­ver­si­te­tet, sier Astrid Bir­git­te Eg­gen. Hun er vise­rek­tor for ut­dan­ning ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der og gir Fædre­lands­ven­nens ut­send­te en lyn­fore­les­ning i mas­ter­grads­mar­ke­ring i vrim­le­hal­len på Gim­le­moen.

Der er nem­lig mer enn 200 men­nes­ker sam­let til aka­de­misk høy­tids­stund den­ne tirs­dags etter­mid­da­gen. Bu­nad- og dresstett­he­ten er så høy at man kun­ne tro 17. mai ikke var over, men det drei­er seg alt­så om å mar­ke­re de stu­den­te­ne som en­ten var fer­di­ge med sin mas­ter­grad til jul som var, el­ler som er det gans­ke snart.

– Det drei­er seg om over 400 stu­den­ter. Man­ge av dem har reist vekk al­le­re­de, el­ler er for­hind­ret fra å stil­le av and­re grun­ner, så vi sy­nes opp­slut­nin­gen er god! med­de­ler vise­rek­tor Eg­gen.

TALER OG UNDERHOLDNING

Så bæ­rer det inn i et au­di­to­ri­um for taler og underholdning.

– At dere har tatt en mas­ter­grad, er mo­dig. Nå er dere kla­re for sam­funns- og ar­beids­li­vet, hil­ser den sam­me vise­rek­to­ren først med. På norsk.

Så kom­mer Step­hen Sei­ler, vise­rek­tor for forsk­ning, og kon­sta­te­rer at en mas­ter­mar­ke­ring er over­mo­den. Han snak­ker en­gelsk og tak­ker også for alle forsk­nings­bi­dra­ge­ne som et bredt spek­ter av mas­ter­opp­ga­ver har re­pre­sen­tert.

De­ret­ter føl­ger underholdning i form av im­pro­vi­sa­sjons­tea­ter og mu­sikk­inn­slag, alt ut­ført av nå­væ­ren­de og tid­li­ge­re stu­den­ter. Det er kol­lek­tiv tale fra Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nens le­der­trio og al­vors­ord om mob­bing. Ti­na Abra­ham­sen, Uia-mas­ter i in­no­va­sjon og kunn­skaps­ut­vik­ling, nå næ­rings­råd­gi­ver i Kris­tian­sand kom­mu­ne, snak­ker en­tu­si­as­tisk om Sør­lan­dets in­du­s­triog næ­rings­liv. Hei­ne Strøm­me, «Mr. Palme­sus» sam­men med Leif Fos­se­lie, står fram med sitt ho­ved­fag i an­tikk his­to­rie, men kon­klu­de­rer med et «finn på noe an­net å job­be med enn det du har stu­dert». Øy­vind Strøm og Kris­tof­fer Li­land, grün­de­re av hen­holds­vis bu­si­ness­nett­ver­ket Thun­der­wa­ve og rom­farts­sel­ska­pet Ripp­le Aero­spa- ce, bi­drar li­ke­så til et på­fal­len­de ny­ska­pings­fo­kus.

UT I JOBB

Før sis­te etap­pe, som be­står av ta­pas, blød­ka­ge og lav­mælt kon­ver­sa­sjon, er det of­fi­si­ell av­fo­to­gra­fe­ring på gres­set uten­for kan­ti­na.

– Jo visst reg­ner vi med å få jobb! ly­der det uni­sont fra en seks­tett som er gjen­nom mas­ter­grads­stu­di­et i multi­me­dia og læ­rings­tek­no­lo­gi i Grim­stad. Elæ­ring er bare ett av man­ge felt de kan job­be på, for­tel­ler de op­ti­mis­tisk.

In­ne i vrim­le­hal­len tref­fer vi bu­nads­kled­de An­ne Karl­sen, Magn­hild Rug­land og Ju­ne Flate­lid. De har tatt mas­ter i ma­te­ma­tikk­di­dak­tikk, som be­tyr læ­ren om å lære ma­te­ma­tikk.

– Jeg skal stu­de­re et halvt år til, opp­ly­ser An­ne.

– Jeg blir matte­læ­rer i Søgne, in­for­me­rer Ju­ne.

– Og jeg har fått jobb i Lil­le­sand kom­mu­ne, med­de­ler Magn­hild.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Den­ne gjen­gen del­tok på Uias førs­te mar­ke­ring av sine ut­ek­sa­mi­ner­te mas­ter­grads­stu­den­ter på Gim­le­moen tirs­dag. Alle seks har tatt mas­ter i multi­me­dia og læ­rings­tek­no­lo­gi i Grim­stad og ser op­ti­mis­tisk på jobb­mu­lig­he­te­ne i både privat og of­fent­lig sek­tor. F.v. Apon­di Olum, Ma­ren Schel­bred Thor­mod­sæ­ter, Le­on Mar­bl, Svein Even Sko­gen, Ar­ne-tho­mas Søn­de­led og Chris­ti­na T. Li­en.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Mar­ke­rin­gen ble av­slut­tet med ta­pas og blød­ka­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.