Jeg un­ner ikke min ver­ste fien­de de smer­te­ne jeg had­de.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

-Jeg har ald­ri noen­sin­ne vært så syk. Jeg un­ner ikke min ver­ste fien­de de smer­te­ne jeg had­de, sier Kir­sti Sol­stad Karl­sen.

Karl­sen ar­bei­der til van­lig som bar­ne- og ung­doms­ar­bei­der på Helle­myr sko­le og på Kros­sen sko­le i Kris­tian­sand.

Vi mø­ter hen­ne på Helle­myr, der hun den­ne da­gen iro­nisk nok gjør for­be­re­del­ser til at første­klas­sin­ger kan dra på tur i sko­gen for å fin­ne og un­der­sø­ke små­kryp.

Lam­mel­ser

Det var nem­lig et lite små­kryp som sør­get for at Karl­sen i 2015 ble full­sten­dig satt ut av spill.

– Vi var på fe­rie på Gran Ca­na­ria da jeg fikk skrek­ke­lig vondt i den øvre de­len av ryg­gen, mel­lom skul­der­bla­de­ne. I til­legg fikk jeg lam­mel­ser i venst­re bein, så jeg gikk og dro på fo­ten, for­tel­ler 60-årin­gen.

Den lo­ka­le le­gen trod­de at det drei­de seg om isjias. Han ga hen­ne ei sprøy­te for å døy­ve smer­te­ne, slik at hun kun­ne kom­me seg greit hjem til Nor­ge med fly.

søvn­løse uker

I Kris­tian­sand ble det nye un­der­sø­kel­ser hos le­ger, da smer­te­ne blus­set opp igjen. Det var mis­tan­ke om skive­pro­laps. Men ver­ken van­li­ge smerte­stil­len­de tab­let­ter el­ler mor­fin had­de virk­ning da smer­te­ne var på sitt ver­ste.

– Jeg satt vå­ken om nat­ta på grunn av pla­ge­ne, og sov mak­si­malt mel­lom to og tre ti­mer dag­lig i lø­pet av tre-fire uker. Jeg svim­te inn­imel­lom av for­di smer­te­ne var så sto­re.

– Le­ge­ne for­sto in­gen­ting, sier Karl­sen.

flått­bitt

Det var først da en or­to­ped og en nev­ro­log snak­ket sam­men – og det ble tatt en rygg­margs­prø­ve – at mys­te­ri­et ble løst. Det ble på­vist nevro­bor­re­liose.

– Jeg hus­ket da at jeg fant en flått på

krop­pen da jeg og man­nen min var på et be­søk på Flek­ker­øy. Jeg fjer­net flåt­ten umid­del­bart. Det ble in­gen mer­ker etter den, og det klød­de ikke hel­ler.

BETENNELSE I NERVESYSTEMET

Nevro­bor­re­liose er en be­ten­nel­ses­til­stand i nervesystemet som føl­ge av en flått­over­ført bak­te­rie, bor­re­lia. Til­stan­den opp­står hos mel­lom 10 og 15 pro­sent av pa­si­en­te­ne som ikke får be­hand­ling for bor­re­li­a­in­fek­sjon.

Nevro­bor­re­liose fø­rer til betennelse i hjerne­hin­nen og i ner­ve­røt­te­ne. Sym­pto­me­ne kan blant an­net være lam­mel­ser, smer­ter i nak­ke og rygg, fe­ber, slapp­het og trett­het.

409 NORD­MENN SYKE

I fjor fikk 409 nord­menn ut­bredt bor­re­liose på grunn av flått­bitt. I Vest-ag­der ble 38 men­nes­ker syke i 2016, mens tal­let var 33 i Aust-ag­der.

Uli­ke for­mer for bor­re­liose kan gi en rek­ke sym­pto­mer, blant an­net at et rød­lig ut­slett vokser over bitt­ste­det, fe­ber, frys­nin­ger, hov­ne lymfe­knu­ter, betennelse i ledd, betennelse i ind­re or­ga­ner og hjer­te­rytme­for­styr­rel­ser for å nev­ne noen av sym­pto­me­ne som Na­sjo­nal kom­pe­tanse­tje­nes­te for flått­bår­ne syk­dom­mer ved Sørlandet syke­hus opp­ly­ser om.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kir­sti Sol­stad Karl­sen for­tel­ler om enor­me smer­ter etter flått­bit­tet hun tro­lig på­dro seg un­der et be­søk på Flek­ker­øy i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.