Ven­st­res til­bake­gang

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE SOLLIE

For man­ge år si­den kom jeg i snakk med en venstre­mann som agi­ter­te sterkt for sitt par­ti.

●● Per­son­lig had­de jeg syns­punk­ter om at jeg ikke for­sto så mye av de­res po­li­tikk. Da sa han noe jeg ald­ri har glemt. Nem­lig at hel­ler ikke han for­sto så mye, men fa­ren had­de all­tid stemt venst­re. Jeg må jo ær­lig inn­røm­me at jeg ikke for­står så mye mer i dag. Det er jo greit at venst­re all­tid har vært et li­be­ralt par­ti i spørs­mål om inn­vand­ring, men det er som sagt in­gen skam i å snu. Le­de­ren skri­ver at det blir et mot­set­nings­for­hold mel­lom den­ne li­be­ra­lis­me og støtte til det som kal­les den umu­si­kals­ke Frp. Po­li­tikk i dis­se spørs­mål.

Nei, den­ne po­li­tikk er ikke umu­si­kalsk. Jeg hus­ker jeg hør­te Karl I Ha­gen på et torv­møte i Mo­sjø­en for man­ge år si­den der han ad­var­te mot kon­se­kven­se­ne av inn­vand­ring ute av kon­troll. Man­ge stemp­let han som ra­sist, men det er man­ge som i dag ser at Ha­gen had­de rett. Etter man­ge år med so­sia­lis­tisk po­li­tikk i vårt land var det man­ge som gle­det seg da vi fikk et re­gje­rings­skif­te. Mon ikke ven­st­res nær­mest fa­na­tis­ke mot­stand mot List­haug og inn­vand­rings­po­li­tik­ken er en av ho­ved­grun­ne­ne til til­bake­gan­gen.. Vi får bare in­der­lig håpe at par­ti­et ikke sty­rer inn i en ny, so­sia­lis­tisk re­gje­ring. Alle som vil se kan vel ikke unn­gå å se so­sia­lis­mens fal­litt i land etter land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.